Skład osobowy i zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta VIII kadencji Rady 

 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta

Skład komisji:

  1. Jarosław Perlak - przewodniczący komisji
  2. Radosław Drabczyk - zastępca przewodniczącego
  3. Adam Bagiński
  4. Grażyna Juraszek
  5. Roman Kowalczyk
  6. Jarosław Rudnicki
  7. Zbigniew Zeń

Do zakresu Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta należą sprawy:

1) opiniowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta,

2) współpraca w tworzeniu strategii promocji miasta,

3) gminnych dróg, mostów, ulic, placów i organizacji ruchu drogowego,

4) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania wód opadowych oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

5) działalności w zakresie telekomunikacji,

6) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

7) lokalnego transportu zbiorowego,

8) gospodarki wodnej,

9) ochrony środowiska i przyrody,

10) zieleni komunalnej i zadrzewień,

11) cmentarzy komunalnych,

12) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, ł) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

13) gminnego budownictwa mieszkaniowego, zasobów mieszkaniowych, targowisk i hal targowych.

14) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 09:24:14
Czas publikacji: 2018-12-06 08:26:59
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21