Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/10 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Ząbkowickiej 57 w Dzierżoniowie (działka nr 10 obręb Przedmieście)

1/10 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Ząbkowickiej 57 w Dzierżoniowie (działka nr 10 obręb Przedmieście).Wnioskodawca: Pełnomocnik - Softtutor Consulting – Mirosław Wiatr i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, ul. Puławska 433, 02-801 Warszawa,Inwestor – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Pl. Muzealny 2/4, 50-035 Wrocław

2018-05-22 13:53:22
16/09 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi średnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym przebudowy 300m ulicy Szpitalnej.

16/09 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi średnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym przebudowy 300m ulicy Szpitalnej.Wnioskodawca: Pełnomocnik  - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-22 13:52:19
8/10 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie w pobliżu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód.

8/10 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie w pobliżu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód. Wnioskodawca: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych. Inwestor: INVEST-PARK Development Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych.

2018-05-22 13:51:04
9/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu SYSTEM POLYOL FACILITY”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkującego poliole (alkohole wielohydroksylowe) – zakład zlokalizowany będzie przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie – działka nr 183/3 obręb Zachód.

9/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu SYSTEM POLYOL FACILITY”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkującego poliole (alkohole wielohydroksylowe) – zakład zlokalizowany będzie przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie – działka nr 183/3 obręb Zachód.Inwestor: SKC EURODISPLAY Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-22 13:50:13
10/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Uruchomienie produkcji pedetu z biomasy w firmie DCEO”.

10/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Uruchomienie produkcji pedetu z biomasy w firmie DCEO”. Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 81/10, 81/12, 81/8, 81/13 obręb Przedmieście przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. Wnioskodawca: Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej, ul. Cicha 14, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-22 13:49:02
7/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie”

7/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód). Wnioskodawca: Pełnomocnik PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław, Inwestor – Harris Calorific International Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-22 13:48:06
7/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleni oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”.

6/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleni oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66 (obręb Centrum).

2018-05-22 13:47:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hali produkcyjnej na obiekt o funkcji usługowej – serwis samochodowy wraz zapleczem socjalnym i biurowym oraz sklepem motoryzacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko).

13/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hali produkcyjnej na obiekt o funkcji usługowej – serwis samochodowy wraz zapleczem socjalnym i biurowym oraz sklepem motoryzacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 58/21 obręb centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie - teren byłych zakładów DEFKA).

2018-05-22 13:46:30
14/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

14/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali magazynowej przeznaczonej na składowanie surowców i wyrobów gotowych, przeniesienie istniejącej wiaty w nowe miejsce na terenie działki inwestora, wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej, wykonanie sieci infrastruktury technicznej. Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki 148/6, 149/5, 150/1, 151/1, 152/1 obręb Zachód przy ul. Pieszyckiej 3 w Dzierżoniowie.

2018-05-22 13:46:04
4/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego przekładki tekturowe typu „plaster miodu”. Planowane miejsce realizacji przedsięwzięcia ul. Strefowa w Dzierżoniowie

4/10 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego przekładki tekturowe typu „plaster miodu”. Planowane miejsce realizacji przedsięwzięcia ul. Strefowa w Dzierżoniowie (działki 98/10, 99/7, 100/7, 102/12 obszar Zachód).

2018-05-22 13:45:40