UCHWAŁA NR XLIV/281/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2009 rok  

 
UCHWAŁA NR XLIV/281/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2009 rok  
METRYKA AKTU
Numer aktu: XLIV/281/09
Tytuł aktu: zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2009 rok
Data podjęcia: 29.06.2009r.
Data wejścia w życie: 29.06.2009r.
Obowiązuje od: 29.06.2009r.
Publikacja:        
Zmiany aktu:
Uwagi:

 

UCHWAŁA NR XLIV/281/09
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2009 rok
 
Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2009 rok, załącznik otrzymuje brzmienie:
„PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2009
1. Sprawy bieżące:
- rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Miejskiej,
- rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców kierowanych do komisji przez przewodniczącego Rady Miejskiej.
2. Plan kontroli na rok 2009:

Miesiąc
Tematyka posiedzeń – kontroli
Styczeń
1.       Przygotowanie planu pracy na 2009 rok.
2.        Opracowanie sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 rok .
Marzec Kwiecień
1. Prace związane z sesją absolutoryjną:
- ocena realizacji budżetu miasta za 2008 rok,
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok,
- przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dzierżoniowa.
2. Zapoznanie komisji z protokołem kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z realizacji i rozliczenia zadania p.n. „Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa”.
Czerwiec
Kontrola placówek oświatowych pod kątem rozdysponowania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów za 2008 rok (z wyłączeniem szkół i przedszkoli objętych kontrolą w 2008 roku).
Sierpień
Kontrola Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie realizacji umów i rozliczania zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2008 roku (z wyłączeniem organizacji objętych kontrolą w 2008 roku).
Wrzesień
1.       Kontrola prawidłowości dysponowania środkami finansowymi w zakresie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstwa w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, za okres 2008 - 2009.
2.       Kontrola Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie realizacji spraw wynikających z wniosków i interpelacji radnych złożonych w 2008 r. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku .
Październik
Kontrola Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta 2009 roku.
Listopad
Kontrola Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie finansowo – rzeczowym odnośnie działań promocyjnych Miasta Dzierżoniowa, w 2008 roku.
Listopad - Grudzień
Kontrola działalności Burmistrza Dzierżoniowa związanej ze zmianą ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu byłych ZR „Diora”, od momentu przyjęcia przez Radę Miejską Dzierżoniowa uchwały Nr XVI/119/03 z dnia 27 października 2003 r.
Grudzień
Ocena projektu budżetu miasta na 2010 rok.”

 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Mirosław Piorun

 

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2009-07-01 12:24:10
Czas publikacji: 2009-07-01 12:24:10
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01