Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

 

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ z wniosku z dn. 10.01.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonywanie  cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 

Załączniki

SIWZ na: Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 514.04k Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ: nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 54.29k Format: .zip Pobierz

Dokument składany przez wszystkich Wykonawców - Załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA!!! Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Załączniki do SIWZ: nr 6, nr 7 i nr 8. Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 23.95k Format: .zip Pobierz

Załącznik nr do 9 SIWZ - Projekt umowy.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 39.38k Format: .odt Pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

Data: 2019-01-07 14:56:11 Rozmiar: 229.4k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Brzeźniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2019-01-07 14:56:11
Czas publikacji: 2019-01-14 10:20:10
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-18