UCHWAŁA NR XXIX/183/08 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa 

 
UCHWAŁA NR XXIX/183/08 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa  
METRYKA AKTU
Numer aktu: XXIX/183/08
Tytuł aktu: w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa
Data podjęcia: 25.08.2008r.
Data wejścia w życie: 25.08.2008r.
Obowiązuje od: 25.08.2008r.
Publikacja:
Zmiany aktu:
Uwagi:
 
UCHWAŁA NR XXIX/183/08
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 25 sierpnia 2008 r.
 
w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zarzuty zawarte w skardze z dnia 14 lipca 2008 r. uznaje się za nieuzasadnione.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa do powiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mirosław Piorun
 
 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2008-08-27 10:12:02
Czas publikacji: 2008-08-27 16:08:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak