Deklaracja Nr 1/2011 Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radnego 

 

 

  „Bądź zawsze przytomny, czujny, krytyczny, obiektywny i świadomy tego, co robisz.

Poczuwaj się do odpowiedzialności nie tylko za to, co było Twoim bezpośrednim udziałem,

Lecz również za wszystko, na co mogłeś mieć wpływ.”

 

Deklaracja Nr 1/2011

Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji

z dnia 28 lutego 2011 r.

 

w sprawie Kodeksu Etyki Radnego

 

Przyjmujemy niniejszy kodeks dobrowolnie i zobowiązujemy się do przestrzegania jego zasad oraz postanowień proceduralnych.

Art. 1

Funkcje radnego traktuję jako służbę publiczną, czyli pracę na rzecz dzierżoniowskiej społeczności.

Art. 2

Przy wykonywaniu swoich funkcji kierować się będę wyłącznie interesem publicznym zgodnie z literą prawa.

Art. 3

Zobowiązuję się działać rzetelnie i otwarcie oraz ponosić odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań.

Art. 4

W czasie wykonywania funkcji radnego zobowiązuję się, że nie będę popierać ani pomagać żadnemu przedstawicielowi politycznemu ani żadnemu urzędnikowi publicznemu w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego kodeksu.

Art. 5

Nie będę wykorzystywał swojej funkcji do celów osiągnięcia pośredniej lub bezpośredniej korzyści.

Art. 6

Nie będę brał udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących mojego interesu prawnego (majątkowego).

Art. 7

Przy rozpatrywaniu spraw nie będę kierował się emocjami, będę gotowy do przyjęcia krytyki i uznawania swoich błędów oraz do naprawienia ich skutków.

Art. 8

Będę dbał o merytoryczny poziom pracy rady i nie będę podejmował działań, które mogą negatywnie wpłynąć na jej wizerunek.

Art. 9.

W sposób szczególny będę zwracał uwagę na zagrożenia korupcyjne (np. czynne i bierne łapownictwo) i nie pozostanę obojętny na znane mi przypadki nieetycznych zachowań.

Art. 10

Zobowiązuję się do oficjalnego i nie indywidualnego spotykania się ze stroną sprawy będącej przedmiotem zainteresowania rady, od której może zaistnieć podejrzenie propozycji korupcyjnej.

Art. 11

W przypadku podejrzenia lub otrzymania propozycji korupcyjnej oprócz powiadomienia odpowiednich organów ścigania zobowiązuję się do oficjalnego przedstawienia sprawy Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Art. 12

Niniejszy kodeks wchodzi w życie po jego podpisaniu przez radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Art. 13

W celu przyjęcia przez radnych kolejnych kadencji, w formie deklaracji, zasad niniejszego kodeksu zasadnym jest przedstawienie jego treści radnym na początku każdej kadencji.

 

na oryginale złożono

 podpisy radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa

 

Liczba odwiedzin : 749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2012-10-24 13:34:10
Czas publikacji: 2012-10-24 13:41:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak