Biuro Rady Miejskiej 

 
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Urząd Miasta, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
I piętro, pokój nr 30

Agnieszka Janas - kierownik          
tel. (74)645 08 24    
e-mail: ajanas@um.dzierzoniow.pl

Beata Kozak - inspektor               
tel.: (74)645 08 23    
fax. (74)645 08 25
e-mail: bkozak@um.dzierzoniow.pl

Do Biura Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Rady oraz komisji, a w szczególności:

1)  wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pracami Rady,
2)  obsługa kancelaryjno – biurowa Rady,
3)  sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
4)  zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
5)  kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego,
6)  prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i komisjach Rady,
7)  prowadzenie komputerowego zbioru uchwał Rady oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
8)  przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach Rady oraz w okresie międzysesyjnym do Burmistrza,
9)  przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata,
10)  gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
11)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków wnoszonych do Rady,
12)  organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.,
13)  zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń Rady,
14)  przekazywanie uchwał Rady podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego organowi nadzoru,
15)  przekazywanie uchwał oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę wskazanym podmiotom,
16)  publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał oraz informacji dotyczących funkcjonowania Rady.

                                                                                     

 

Liczba odwiedzin : 1333
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2013-01-30 11:13:05
Czas publikacji: 2018-01-12 12:54:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak