UCHWAŁA NR LXIV/438/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok  

 
UCHWAŁA NR LXIV/438/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok  

UCHWAŁA NR LXIV/438/06

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 23 października 2006 r.

 

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się dochody Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 93 921 zł z tego:

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                           +      73 096 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność                                            +      73 096 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł                                       +      73 096 zł

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        +      10 825 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        +      10 825 zł

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    +        9 125 zł

§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    +        1 700 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   +      10 000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt                                           +      10 000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego                                                            +      10 000 zł

 

§ 2

Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 1 123 229 zł z tego:

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                             -      66 225 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                        -      66 225 zł

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-      66 225 zł

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         -    862 552 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               -    862 552 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                -    862 552 zł

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           -        6 926 zł

Rozdział 80110 Gimnazja                                                               -        6 926 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-        6 926 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-    187 526 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         -    187 526 zł

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    -    187 526 zł

 

§ 3

Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 383 864 zł z tego:

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         +        8 130 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność                                           +        8 130 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  +        8 130 zł

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                           +      73 096 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność                                            +      73 096 zł

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  +      73 096 zł

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        +      41 112 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        +      41 112 zł

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe                                          +           900 zł

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe                                          +           300 zł

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia                        +        2 225 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia                        +           775 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                    +      23 912 zł

§ 4308 – Zakup usług pozostałych                                    +        6 000 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych                                    +        2 000 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  +        5 000 zł

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           +        4 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja                                                               +        4 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  +        4 000 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA+    257 526 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      +    187 526 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  +    187 526 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt                                        +      10 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                         +      10 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność                                           +      60 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                    +      60 000 zł

 

§ 4

Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 1 413 172 zł z tego:

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                            -    726 759 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                        -    726 759 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -    726 759 zł

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         -      60 000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-      60 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                    -      60 000 zł

 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                           -    133 096 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność                                           -    133 096 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -      60 000 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -      73 096 zł

 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        -      31 830 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        -      31 830 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                    -      31 830 zł

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           -      14 200 zł

Rozdział 80110 Gimnazja                                                               -      14 200 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      14 200 zł

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                    -    142 715 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                              -    142 715 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -    142 715 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-    257 620 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      -    187 526 zł

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -    187 526 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                 -      70 094 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych                                             -      60 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      10 094 zł

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      -      46 430 zł

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury                   -      29 430 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      29 430 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  -      17 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      17 000 zł

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                       -           522 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność                                             -           522 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -           522 zł

 

§ 5

Budżet po dokonanej zmianie ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę  1 029 308 zł i wynosi:

     Dochody                  62 448 205 zł

     Wydatki                   74 747 581 zł.

§ 6

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Liczba odwiedzin : 309
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2006-11-09 09:59:27
Czas publikacji: 2006-11-09 09:59:27
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01