UCHWAŁA NR LXII/422/06 w sprawie dokonania zmian Budżetu Miasta na 2006 rok  

 

UCHWAŁA NR LXII/422/06 w sprawie dokonania zmian Budżetu Miasta na 2006 rok  

UCHWAŁA NR LXII/422/06

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 września 2006 r.

 

w sprawie dokonania zmian Budżetu Miasta na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Budżetu Miasta na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

1.      W § 6:

1)      w pozycji „Przychody” w miejsce kwoty 5 679 567 wpisuje się 5 770 397,

2)      w pozycji „Wydatki” w miejsce kwoty 5 576 294 wpisuje się 5 667 124.

 

2.      W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie Budżetu Miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)      w pozycji „Dochody własne szkoły podstawowe” w:

a)         w kolumnie 4 w miejsce „93 350” wpisuje się „177 980”,

b)         w kolumnie 5 w miejsce „77 540” wpisuje się „159 870”,

c)          w kolumnie 6 w miejsce „15 810” wpisuje się „18 110”,

d)         w kolumnie 10 w miejsce „93 350” wpisuje się „177 980”,

e)         w kolumnie 11 w miejsce „93 350” wpisuje się „177 980”,

f)           w kolumnie 14 w miejsce „93 350” wpisuje się „177 980”.

2)      W pozycji „Dochody własne gimnazja” w:

a)         w kolumnie 4 w miejsce „77 000” wpisuje się „83 200”,

b)         w kolumnie 5 w miejsce „64 000” wpisuje się „71 000”,

c)          w kolumnie 6 w miejsce „13 000” wpisuje się „12 200”,

d)         w kolumnie 10  miejsce „77 000” wpisuje się „83 200”,

e)         w kolumnie 11 w miejsce „77 000” wpisuje się „83 200”,

f)           w kolumnie 14 w miejsce „77 000” wpisuje się „83 200”,.

3)      W pozycji „Razem” w:

a)         w kolumnie 4 w miejsce „5 679 567” wpisuje się „5 770 397”,

b)         w kolumnie 5 w miejsce „3 190 731” wpisuje się „3 280 061”,

c)          w kolumnie 6 w miejsce „41 614” wpisuje się „43 114”,

d)         w kolumnie 10 w miejsce „5 576 294” wpisuje się „5 667 124”,

e)         w kolumnie 11 w miejsce „5 565 294” wpisuje się „5 656 124”,

f)           w kolumnie 14 w miejsce „2 279 658” wpisuje się „2 370 488”..

 

§ 2

Zwiększa się dochody Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 22 700 zł z tego:

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                           +    22 700 zł   

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                             +      8 500 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                        +      8 500 zł

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                +     1 300 zł

§ 0970 – Różne wpływy                                                                       +     1 300 zł

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze                                                         +   11 900 zł

§ 0830 – Wpływy z tytułu usług                                                            +   11 900 zł

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                    +     1 000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego                                                                    +     1 000 zł

 

§ 3

Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 290 870 zł w tym

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                     +   30 770 zł    

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                 +   30 770 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           +   30 770 zł

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA                                                            +   40 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne                                                             +   40 000 zł

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostki samorządu terytorialnego                                                         +   40 000 zł

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                               + 108 100 zł     

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                 +   93 900 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                                            +   93 900 zł

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   +     1 300 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe                                                          +     1 084 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                 +        189 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy                                                +          27 zł

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze                                               +   11 900 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                               +   11 900 zł

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                           +     1 000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne                                                  +     1 000 zł

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                           + 112 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  + 112 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  + 112 000 zł

 

§ 4

Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta na 2006 rok o kwotę 268 170 zł z tego:

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            -   18 917 zł     

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                        -   18 917 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -   18 917 zł

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           -   35 310 zł     

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                              -   35 310 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -   35 310 zł

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                    - 173 943 zł     

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                          -   68 400 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne                                                 -   68 400 zł

 

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej                                   -   28 258 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                           -   17 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -   11 258 zł

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                           -   77 285 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -   77 285 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                             -  40 000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                       -  40 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                   - 40 000 zł

 

§ 5

Budżet po dokonanej korekcie ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 700 zł i wynosi po zmianach:

Dochody              66 243 297 zł

Wydatki              78 542 673 zł.

 

§ 6

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Helena Zielińska

 


Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2006-09-28 14:31:34
Czas publikacji: 2006-09-28 14:31:34
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01