Dotacje dla organizacji pozarządowych 

 

 

KARTA USŁUGI:

Dotacje dla organizacji pozarządowych

 Sposób załatwienia sprawy:

  1. Oferta składana po ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

1)      Złożenie oferty do konkursu, w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku A, w opisanej kopercie,

2)      Podpisanie umowy o dotację (po wyborze oferty w wyniku prowadzonego konkursu),

3)      Realizacja zadania publicznego, na które przekazywana jest dotacja,

4)      Sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania.

2. Oferta składana z pominięciem procedury konkursu (tryb małych zleceń)

1)      Złożenie oferty w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku A,

2)      Podpisanie umowy o dotację (po zachowaniu procedury wynikającej z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

3)      Realizacja zadania publicznego, na które przekazywana jest dotacja,

4)      Sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania.

 

Oferta składana po ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w  Biuletynie Informacji Publicznej z zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz podzakładce: „ogłoszenia o konkursach” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.dzierzoniow.pl w zakładce „Urząd” oraz podzakładce: organizacje pozarządowe, z podaniem rodzaju zadań i środków przeznaczonych na jego realizację, podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych i otrzymaniem dotacji składają swoją ofertę do konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu, wyniki wyboru ofert umieszcza się bezzwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  Po czym zawiera się umowę z oferentem, którego oferta została wybrana w drodze konkursu. Do podpisania umowy wymagane jest osobiste stawiennictwo przedstawicieli organizacji. Po podpisaniu umowy oferentowi przekazywana jest dotacja na zasadach i w terminach określonych w umowie. Po wykonaniu zadania podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Oferta składana z pominięciem procedury konkursu (tryb małych zleceń):

            Organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy składa ofertę na realizację zadania publicznego. Po ocenie celowości realizacji zadania Burmistrz może zlecić realizację wskazanego w ofercie zadania publicznego. W sytuacji uznania oferty za celową, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszcza się ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w  Biuletynie Informacji Publicznej z zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz podzakładce: „ogłoszenia o konkursach” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.dzierzoniow.pl w zakładce „Urząd” oraz podzakładce: organizacje pozarządowe na 7 dni.

            Po upłynięciu tego terminu zawiera się umowę z oferentem. Do podpisania umowy wymagane jest osobiste stawiennictwo przedstawicieli organizacji. Po podpisaniu umowy oferentowi przekazywana jest dotacja na zasadach i w terminach określonych w umowie. Po wykonaniu zadania podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Wymagane dokumenty:

Oferta do ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wymagana jest w formie pisemnejna druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Do oferty powinna być dołączona kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Oferta składana z pominięciem procedury konkursu (tryb małych zleceń) wymagana jest w formie pisemnej na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do oferty powinna być dołączona kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

 

Dodatkowe informacje:

Nazwy zadań publicznych realizowanych w danym roku znajdują się w Rocznym Programie Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

 

Opłaty skarbowe:

Brak opłat.

 

Termin załatwienia:

Termin składania ofert do konkursów określony jest na co najmniej 21 dni od daty ogłoszenia konkursu, termin jest podany w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami). Natomiast w sytuacji składania ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert, oferentów nie obowiązuje termin złożenia oferty.

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Społecznej, I piętro budynku Urzędu Miasta pokój nr 15,

tel. 74 645 08 04.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Ustawodawca nie określa trybu odwoławczego.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami).

 

Formularze wniosków:

1)      Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

2)      Wzór uproszczonej oferty oraz uproszczonego sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

 

Pliki do pobrania:

  1. Oferta na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego;
  2. Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu pożytku publicznego;
  3. Uproszczony wzór oferty;
  4. Uproszczony wzór sprawozdania.
 

Załączniki

Uproszczony wzór oferty.odt

Data: 2016-09-29 13:02:26 Rozmiar: 24.44k Format: .odt Pobierz

uproszczony wzór sprawozdania.odt

Data: 2016-09-29 13:02:26 Rozmiar: 20.32k Format: .odt Pobierz

oferta.docx

Data: 2016-09-29 13:02:26 Rozmiar: 93.57k Format: .docx Pobierz

sprawozdanie.docx

Data: 2016-09-29 13:02:26 Rozmiar: 69.16k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Polowczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Polowczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-30 09:05:40
Czas publikacji: 2016-09-29 13:08:28
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01