Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
7/14 Wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Pentair Polska Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie. Zakres planowanej rozbudowy został opisany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do wniosku. W ramach planowa nego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali magazynowo - produkcyjnej, budynku biurowo - socjalnego, budynku technicznego oraz dróg i chodników. Profil produkcji pozostaje bez zmian. Do głównych procesów produkcyjnych należy zaliczyć: wycinanie i wykrawani e, gięcie , spawanie, szlifowanie, malowanie proszkowe, montaż i magazynowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne nr 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 obręb Zachód .

 
2014-11-21 12:53:32
5/14 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i przystosowanie istniejących zabudowań w zakładzie produkcyjnym SKC HAAS w Dzierżoniowie do rozpoczęcia produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych (filmu optycznego)”. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się dostosowanie istniejącego budynku o przeznaczeniu magazynowym do prowadzenia produkcji poprzez uruchomienie linii technologicznej do produkcji filmu optycznego tj. półproduktu wykorzystywanego do produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych. Głównym procesem prowadzonym w instalacji jest powlekanie folii PET mieszankami żywic, rozpuszczalników i dodatków, a następnie kondycjonowanie i suszenie folii. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie - działka ewidencyjna nr 183/2 obręb Zachód.

 
2014-07-04 12:41:43
4/14 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, socjalną, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”. Zakres działalności w hali produkcyjnej obejmuje następujące procesy produkcyjne: formowanie poprzez cięcie, gięcie i tłoczenie elementów z blachy stalowej, oczyszczanie wyrobów metodą odtłuszczania alkalicznego, zautomatyzowane lakierowanie proszkowe (zawieszenie elementów na trawersach, obróbka wstępna-oczyszczanie, piec-suszarka lakiernicza, komora lakiernicza, piec). W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę obiektów halowych-przemysłowych, w III fazach do 5750m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo zaplecza biurowo-socjalne o łącznej powierzchni użytkowej do 600m2.Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne o numerach: 99/8, 100/8, 102/11, 103/6 obręb Zachód.

2014-04-23 11:48:38
3/14 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki nr 61/30 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 8 w Dzierżoniowie. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu tworzyw sztucznych i przetwarzaniu (kruszeniu) ich w specjalistycznym urządzeniu – młynek firmy GENOX Shredding. Rozdrobnione odpady z tworzyw sztucznych przekazywane będą innym podmiotom gospodarczym, jako surowiec do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Działalność będzie prowadzona w istniejącej hali o powierzchni 380m2 .

2014-04-14 10:25:13
2014

 
2014-03-31 09:44:07
2/14 wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki (zakończenie przebudowy drogi na wysokości działki nr 97 obręb Włóki)

2014-03-28 09:39:55