Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

2018-09-27 09:09:55
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, parter, wejście "za żelazną bramą", stanowisko A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Informacja publiczna lub opracowany przez klienta samodzielnie. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko A, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki do godz. 16:30, w piątki od 7:30 do 15:00 lub korespondencyjnie na adres: 58-200 Dzierżoniów, ul.Rynek 1, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-Puap podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, lub za pomoca e-mail na adres:um@um.dzierzoniow.pl .


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dodatkowe informacje:

Odmowa lub umorzenie postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:

1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,

dopuszcza się pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. Do kosztów dodatkowych zaistniałych w związku ze wskazanym we wniosku sposobem

udostępnienia zaliczyć należy:

1) koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków, kserokopii,

2) koszty elektronicznych nośników danych,

3) koszty pracy dodatkowej,

4) koszty przekazania informacji.

 

4. W przypadku nałożenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej organ  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi  pisemnie wnioskodawcę o wysokości opłaty i sposobie jej wniesienia.

Termin załatwienia:

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 1, Urząd Miasta Dzierżoniowa powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia dostępu do informacji publicznej wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. ( art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.

Komórka odpowiedzialna:
komórki organizacyjne Urzędu Miasta / zgodnie z merytorycznym zakresem informacji/, rejestr wniosków prowadzi Kierownik Biura Obsługi Klienta, tel. 074 645 08 13.

 Formularze:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Wniosek można także wnieść za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie E-puap dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Informujemy że: Utrzymaniem systemu ePUAP zajmuje się Centrum Projektów Informatycznych, zgłoszenia dotyczące problemów w funkcjonowaniu systemu należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo:

 

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 – 16:00

 

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

2018-06-01 10:52:30