Wydział Finansowo-Budżetowy 

 
 

Dane teleadresowe.

Wydział Finansowo-Budżetowy
Biuro Obsługi Klienta - KASA
fax: 74 6415530

Skład wydziału:

Joanna Mądrzejewska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego
tel. 74 645 08 54, pokój nr 24
e-mail: jmadrzejewska@um.dzierzoniow.pl

Iwona Lendzion – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego         
tel. 74 645 08 56, pokój nr 29
e-mail: ilendzion@um.dzierzoniow.pl

Julia Nikiting – Podinspektor ds. płac                    
tel. 74 645 08 57, pokój nr 20
e-mail: jnikiting@um.dzierzoniow.pl

Katarzyna Piróg - Inspektor ds. ewidencji księgowej             
tel. 74 645 08 63, pokój nr 20
e-mail: kpirog@um.dzierzoniow.pl

Dominika Krzemińska – Referent ds. ewidencji księgowej
tel. 74 645 08 55, pokój nr 20
e-mail: dkrzeminska@um.dzierzoniow.pl

Maria Okręt-Tutro – Podinspektor ds. ewidencji księgowej
tel. 74 645 08 55, pokój nr 20
e-mail: mokrettutro@um.dzierzoniow.pl

Ewa Marzec - Inspektor - Kasjer                  
tel. 74 645 08 16
e-mail: emarzec@um.dzierzoniow.pl

Marta Czerwik – Starszy Specjalista - Kasjer                
tel. 74 645 08 17
e-mail: mczerwik@um.dzierzoniow.pl

 

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:

W zakresie gospodarki finansowej Miasta:

1)      realizacja budżetu miasta,

2)      prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i Skarbu Państwa, inwestycji, lokat bankowych, sum depozytowych, rachunków sum powierzonych, funduszy pomocowych z UE, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych w zależności od potrzeb,

3)      wprowadzanie zmian do budżetu,

4)      czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności,

5)      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, JPK i innych w zależności od potrzeb,

6)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy przy opracowaniu projektów zmian planów finansowych w okresie roku budżetowego,

7)      prowadzenie ewidencji zakupu i rejestru głównego sprzedaży Urzędu w zakresie podatków od towarów i usług,

8)      sporządzanie deklaracji podatkowej VAT jednostki,

9)      prowadzenie centralnego rejestru i sporządzanie deklaracji podatkowej VAT Gminu,

10)  koordynowanie działań związanych z realizacją umowy dotyczącej bankowej obsługi Miasta.

 

W zakresie wynagrodzeń:

1)      sporządzanie list płac,

2)      sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,

3)      sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków od osób fizycznych,

4)      naliczanie ryczałtów za paliwo i innych, należnych pracownikom Urzędu,

5)      sporządzanie list diet dla radnych i członków komisji działających w Gminie,

6)      prowadzenie ewidencji pracowników objętych ubezpieczeniem grupowym.

 

W zakresie regulowania zobowiązań:

1)      regulowanie zobowiązań Miasta, przekazywanie odsetek od pożyczek i kredytów, papierów wartościowych,

2)      sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych,

3)      dokonywanie przelewów,

4)      rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników.

 

W zakresie nadzoru właścicielskiego:

1)      prowadzenie zbioru danych dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały,

2)      prowadzenia ewidencji mienia będącego własnością Gminy,

3)      prowadzenie w ramach nadzoru właścicielskiego okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału Gminy na podstawie materiałów dostarczonych przez wydziały merytoryczne.

 

Kasa:

1)      prowadzenie kasy Urzędu, ewidencjonowanie wszelkich wpłat w systemie komputerowym „Kasa” i „EG Parkingi”,

2)      podejmowanie gotówki z banku prowadzącego rachunki na czeki gotówkowe
z oznaczeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (łącznie z uzupełnianiem pogotowia kasowego),

3)      sporządzanie raportów z dochodów i wydatków budżetowych na bieżąco za okresy dzienne,

4)      obsługa kasowa obrotów na rachunkach specjalnych,

5)      przyjmowanie i przechowywanie gwarancji przetargowych,

6)      przyjmowanie opłaty skarbowej,

7)      obsługa terminala płatniczego.

 

Liczba odwiedzin : 527
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Mądrzejewska
Czas wytworzenia: 2018-02-21 09:32:40
Czas publikacji: 2018-02-21 10:13:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak