Regulamin przeprowadzania przetargów 

 

 

przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa Nr 544/2012 z dnia 1 października 2012

 

Regulamin

przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, sprzedaż wolnych budynków, lokali i innych urządzeń i obiektów oraz dzierżawę lub najem, stanowiących własność Miasta Dzierżoniów oraz rokowań po drugim przetargu.
 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ustala się następujące zasady organizowania i przeprowadzania przetargu.

 

Rozdział I
 
Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Dzierżoniów w imieniu, którego działa Burmistrz Dzierżoniowa,
2) cenie wywoławczej - należy przez to rozumieć cenę obejmującą cenę sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej, ustalone w trybie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wysokość czynszu najmu lub dzierżawy.


§ 2.

1. Właściciel nieruchomości przeprowadza przetarg w formie:
    1) przetargu ustnego nieograniczonego,
    2) przetargu ustnego ograniczonego,
    3) pisemnego przetargu nieograniczonego
    4) pisemnego przetargu ograniczonego
2. Zastrzega się możliwość organizowania przetargów dwustopniowych, tzn. łącznie przetargów pisemnych (ofertowych) z zaproszeniem oferentów, których propozycje są najkorzystniejsze do drugiego etapu, przetargu ustnego.
2. Informacja o organizowaniu przetargu dwustopniowego zawarta będzie w zaproszeniu do składania ofert pisemnych.
3. O formie przeprowadzenia przetargu decyduje Burmistrz Dzierżoniowa.
4. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia lub podstawę ustalenia wysokości opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu a w przypadku przetargu na najem lub dzierżawę cena osiągnięta w przetargu stanowi wysokość czynszu najmu lub dzierżawny.
6. W celu ustalenia opłat, o których mowa w ust. 5, wyodrębnia się z ceny osiągniętej w przetargu cenę gruntu, budynku i innych urządzeń oraz lokalu, z zachowaniem proporcji cen z ceny wywoławczej. Nie dotyczy przetargów na dzierżawę lub najem.

§ 3

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.
2. W przypadku przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wysokość wadium nie może być mniejsza niż 5 % i wyższa niż 20% ceny wywoławczej. W przypadku przetargu na najem lub dzierżawę wysokość wadium nie może być mniejsza niż 5 % i wyższa niż 80% ceny wywoławczej.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
4. O formie wnoszenia wadium decyduje Burmistrz Dzierżoniowa.
5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
6. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pierwszej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania, czynszu najmu lub dzierżawy.
9. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia, wysokości czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.
10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, najmu lub dzierżawy.

§ 4.

Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 5.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

§ 6.

1. Ogłoszenie o przetargu na jedną lub kilka nieruchomości wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniowa a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych http://bip.um.dzierzoniow.pl/, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
2. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości oddanie w najem lub w dzierżawę, której cena wywoławcza jest wyższa niż równoważność 10.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu powiatu dzierżoniowskiego, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości oddanie w najem lub dzierżawę, której cena wywoławcza jest wyższa niż równoważność 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. Dodatkowo, jeżeli cena wywoławcza jest wyższa niż 10.000.000 euro, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.
4. Przeliczenia ceny wywoławczej na równoważność euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego przetargu, według średniego kursu NBP obowiązującego w tym dniu.

§ 7.

1. Właściciel nieruchomości ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i zawiadamia o tym terminie osobę, która wygrała przetarg. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości, najemca lub dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
2. Uczestnik przetargu ustnego, który wygrał przetarg związany jest ofertą do upływu terminu zawarcia umowy.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do uczestnika przetargu pisemnego, który wygrał przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, najemca lub dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

§ 8.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Natomiast termin uiszczenia czynszu najmu lub dzierżawy pomniejszone o wpłacone wadium określa się w umowie najmu lub dzierżawy.

§ 9.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddania w najem lub dzierżawę.


Rozdział II

Przetarg ustny nieograniczony


§ 10.

Ogłoszenie o przetargu ustnym powinno zawierać:

1) przedmiot przetargu (oznaczenie nieruchomości wg Księgi Wieczystej, powierzchnia, opis i przeznaczenie, termin zagospodarowania),
2) cenę wywoławczą,
3) obciążeniach nieruchomości,
4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość.
5) wysokość wadium, formach, terminie oraz miejsce jego wniesienia,
6) termin i miejsce przetargu,
7) sposób ustalenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
8) zasady aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy,
9) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy

§ 11.

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przed przystąpieniem do przetargu ustnego oferenci przedkładają dowód wpłaty wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu.

§ 12.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

§ 13.

1. Osoba przeprowadzająca przetarg otwiera przetarg, podając do wiadomości dane wymienione w § 10 pkt. 1, 2, 3, 4, 7 i 8 oraz uczestników przetargu.
2. Uczestnicy składają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Po ustaleniu postąpień, osoba prowadząca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę oferenta, który wygrał przetarg.

§ 14.

Osoba uczestnicząca w przetargu w charakterze protokolanta sporządza protokół z przetargu, w którym określa:

1) termin i miejsce przetargu,
2) nieruchomość według ewidencji gruntów i księgi wieczystej z określeniem obciążeń nieruchomości oraz zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
3) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,
4) osoby dopuszczone do przetargu oraz niedopuszczone do przetargu wraz z uzasadnieniem,
5) cenie wywoławczej oraz cenę osiągniętą w przetargu,
6) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
7) imię i nazwisko, adres nabywcy lub nazwę i siedzibę, jeżeli nabywcą jest osoba prawna,
8) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,
9) datę sporządzenia przetargu.


Rozdział III

Przetarg ustny ograniczony


§ 15.

1. W ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
2. Komisja przetargowa kwalifikuje oferentów, którzy spełniają warunki przetargowe. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed terminem przetargu.
3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisu rozdziału 2.


Rozdział IV

Pisemny przetarg nieograniczony


§ 16.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym powinno zawierać:

1) przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą,
2) obciążeniach nieruchomości,
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomości,
4) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,
5) termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,
6) termin i miejsce części jawnej przetargu,
7) wysokość wadium, formach oraz termin i miejsce jego wniesienia,
8) sposób ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
9) zasadach aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy
10) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,
11) zastrzeżenie, że właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatów.

§ 17.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6) dowód wpłacenia wadium.

§ 18.

Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

§ 19.

1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

§ 20.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów, w której komisja przetargowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferenta,
4) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

§ 21.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu,
2) zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w § 17 lub dane te są niekompletne,
4) nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium,
5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia.

§ 22.

W części niejawnej przetargu komisja:

1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia,
2) sporządza i podpisuje protokół (data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu),
3) o wynikach przetargu zawiadamia wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni.

§ 23.

1. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny pomiędzy tymi oferentami.
2. Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W trakcie przetargu ustnego oferenci składają propozycje do protokołu, po których przeanalizowaniu komisja podejmuje ostateczną decyzję.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu ustnego.


Rozdział V

Pisemny przetarg ograniczony


§ 24.

1. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym ograniczonym podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
2. Komisja przetargowa kwalifikuje oferentów, którzy spełniają warunki przetargowe. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed terminem przetargu.
3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisu rozdziału 4.


Rozdział VI

Rokowania po drugim przetargu


§ 25.

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym powinno określać:
1) przedmiot przetargu (oznaczenie nieruchomości wg Księgi Wieczystej, powierzchnia, opis i przeznaczenie, termin zagospodarowania) oraz cenę wywoławczą,
2) obciążenia nieruchomości,
3) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,
4) terminy przeprowadzonych przetargów,
5) możliwość, termin miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,
6) termin i miejsce, w którym można zapoznać się dodatkowymi warunkami rokowań,
7) termin i miejsce przeprowadzenia rokowań,
8) termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się do zawarcia umowy,
9) sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
10) zasadach aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy,
11) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,
12) zastrzeżeniu, że przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy, najemcy lub dzierżawcy.

§ 26.

Do zaliczki, o której mowa w § 25 pkt 8 stosuje się przepisy § 3 ust. 2-10.

§ 27.

1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna,
    2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
    4) dowód wpłaty zaliczki,
    5) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
    6) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

§ 28.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie.

§ 29.

1. Rokowania przeprowadza komisja przetargowa.
2. Przewodniczący komisji przekazuje uczestnikom informacje, o których mowa w § 25 pkt 1-4 i 9-11.
3. W obecności uczestników komisja:
    1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,
2) otwiera koperty, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.
    3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników,
    4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
4. Komisja odmawia udziału w rokowaniach osobom, których zgłoszenia:
    1) nie odpowiadają warunkom rokowań,
    2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
    3) nie zawierają danych wymienionych § 27 ust. 2 lub dane są niekompletne,
    4) nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,
5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia.
5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników, które nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

§ 30.

1. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę, najemcę lub dzierżawcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, najemcy lub dzierżawcy.
2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
3. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
4. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy rozdziału 1.


Rozdział VII

Przepisy końcowe


§ 32.

Oferent przystępujący do każdego rodzaju przetargu przystaje na niniejszy regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. nr 207 poz. 2108 ) oraz uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XII/81/07 z dnia 25. czerwca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta ze zmianami.

§ 34.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                        
                         


Liczba odwiedzin : 2429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Jan Lor
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Krzemińska
Czas wytworzenia: 2013-02-20 09:43:58
Czas publikacji: 2016-04-01 09:15:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak