UCHWAŁA Nr LVIII/400/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa  

 


 

UCHWAŁA Nr LVIII/400/06

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 5 czerwca 2006 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa, o powierzchni ok. 95 ha.

 

§ 2

Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1, zostały określone na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Helena Zielińska

 

 


Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2006-06-29 10:47:07
Czas publikacji: 2006-06-29 13:52:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak