Uchwała Nr LI/349/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok 

 
Uchwała Nr LI/349/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok 

UCHWAŁA NR LI/349/05

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody Budżetu Miasta na 2005 rok o kwotę 397 253 zł w

 

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ                                                                    +117 500 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw      +117 500 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności          +    1 000 zł

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych                                                    +  60 000 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje                                 +    2 500 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat                                                    +  14 000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                             +  40 000 zł

 

 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                                                   +256 179 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego                                                +256 179 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa                                +256 179 zł

 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                    +  23 574 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                      +  15 800 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat                                                    +  15 800 zł

 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia                                                    +    7 644 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat                                                    +    5 484 zł

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       +   2 160 zł

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego                                                          +      130 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                             +      130 zł

 

 

§ 2

 

Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta na 2005 rok o kwotę 127 100 zł w:

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        - 117 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                                      - 117 500 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności           -     1 000 zł

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych                                                  -   60 000 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje                                -     2 500 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat                                                   -   14 000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                            -   40 000 zł

 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                            -     9 600 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                -     9 600 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                  -     9 600 zł

 

§ 3

 

Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta na 2005 rok o kwotę 246 172 zł w:

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            +   21 350 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                         +   21 350 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   +   21 350 zł

 

 

DZIAŁ 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa                                                                  +     8 300 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna                                                     +     8 300 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych                                                                              +     8 300 zł

 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                            + 175 044 zł

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe                                            + 175 044 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                            +   67 958 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                +   84 400 zł

§ 4260 – zakup energii                                                                +   12 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    +   10 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   +        686 zł

 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                    +   23 974 zł

Rozdział 85203  Ośrodki wsparcia                                                +   12 160 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    +     2 160 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                               +   10 000 zł

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                               +  11 814 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                  +  11 814 zł

 

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         +    4 304 zł

Rozdział 85401  Świetlice szkolne                                                +    4 304 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                            +    2 464 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                +    1 840 zł

 

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA                                                             +  13 200 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      +  13 200 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   +  13 200 zł

 

§ 4

 

Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta na 2005 rok o kwotę 222 198 zł w:

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            -   26 360 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                         -   26 360 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -   26 360 zł

 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                             -   87 750 zł

Rozdział 70095  Pozostała działalność                                          -   87 750 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -   87 750 zł

 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       -   28 070 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                           -     6 720 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -     6 720 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        -   21 350 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                -   21 350 zł

 

 

DZIAŁ 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa                                                                  -     8 300 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna                                                     -     8 300 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                         -     8 300 zł

 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                            -        718 zł

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe                                            -        718 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   -        718 zł

 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA                                                     -     7 200 zł

Rozdział 85195  Pozostała działalność                                          -     7 200 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych                                                                              -     7 200 zł

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA                                                     -    45 800 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia                                                 -    45 800 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                -         600 zł

§ 4210 – materiałów i wyposażenia                                              -    10 671 zł

§ 4260 – zakup energii                                                                -    12 893 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                    -    12 636 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                            -         200 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                     -      1 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      7 800 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA                                                                            -    18 000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      -    13 200 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych                                                                              -    13 200 zł

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                              -      4 800 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  -      4 800 zł

 

§ 5

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 6

      Budżet po dokonanej korekcie ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 270 153 zł a po stronie wydatków o kwotę 23 974 zł i wynosi:

Dochody              55 361 460 zł

Wydatki               59 494 716 zł.

 

Deficyt budżetowy po dokonanej korekcie ulegnie zmniejszeniu i wyniesie  4 133 256 zł a źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planie dochodów będą:

-          pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 000 zł, 22 000 zł, 60 000 zł

-          kredyt długoterminowy w wysokości 5 500 000 zł

-          wolne środki w wysokości 1 228 557 zł

Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2006-01-06 11:57:41
Czas publikacji: 2006-01-06 11:57:41
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01