TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW 

 
 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego.

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Miasta w Dzierżoniowie opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w BIP Urzedu Miasta - Lista załatwianych spraw, karty zadań realizowanych w Urzędzie.

Jednocześnie informujemy, że również w Biurze Obsługi Klienta (Rynek 1, parter, wejście "za żelazną bramą") można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie.

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Miasta i czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 73o – 153o, we wtorki do godz 1630, w piątki  do godz. 1500. 

 

Klient w Urzędzie

Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienia, zaś organ administracji publicznej ma obowiązek ich udzielenia.

 

Terminy załatwiania spraw

Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego, lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi administracji publicznej.

Nie później, niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.

W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Biuro Obsługi Klienta UM. Druki wniosków (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta i z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta) zawierają również informację na temat niezbędnych dokumentów.

 

Opłaty

Informacji na temat opłaty związanej ze złożeniem wniosku udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta UM. Informacje te zamieszczone są również na drukach wniosków dostępnych w Biurze Obsługi Klienta UM i na stronie internetowej Urzędu.

Opłatę skarbową można dokonać w Kasie Urzędu, parter, wejście "za żelazną bramą".

- na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie  34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

 

Odwołania

Każdy ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Decyzje wydane przez Urząd zawierają   informacje o trybie i organach odwoławczych.

 

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Miasta przyjmuje Mieszkańców w każdy wtorek w godz. 1400 – 1630, DyrektorzyKierownicy wydziałów/biur  w sprawach skarg i  wniosków przyjmują w godzinach  pracy Urzędu  na bieżąco, po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

 

 

 

Załączniki

skarga,wniosek -karta usługi 2019.pdf

Data: 2019-03-15 14:02:32 Rozmiar: 120.38k Format: .pdf Pobierz

Wzór formularza -skarga, wniosek.pdf

Data: 2019-03-15 14:02:32 Rozmiar: 100.26k Format: .pdf Pobierz

klauzula skarga-wniosek.pdf

Data: 2019-03-15 14:02:32 Rozmiar: 63.94k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1664
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Banaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2007-10-04 08:08:30
Czas publikacji: 2019-03-21 12:04:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak