Uchwała Nr XXXVII/272/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

 

Uchwała Nr XXXVII/272/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/272/05

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 21 marca 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U Nr 283 poz. 2841 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię o projekcie planu aglomeracji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 


Liczba odwiedzin : 255
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2005-03-25 10:38:16
Czas publikacji: 2005-03-25 10:38:16
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01