Rejestr projektów uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 2005 rok 

 
Rejestr projektów uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 2005 rok 

REJESTR PROJEKTÓW UCHWAŁ

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA IV KADENCJI - ROK 2005

 

                  

Numer projektu

Data wpływu do KRM

Treść projektu

Uwagi

372/2005

20.12.2005

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

 

371/2005

19.12.2005

zmieniający uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania dokumentów wynikających z przystąpienia Gminy do Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”

 

370/2005

14.12.2005

w sprawie Budżetu Miasta na rok 2006

 

369/2005

19.12.2005

w sprawie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II

 

368/2005

16.12.2005

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

 

367/2005

16.12.2005

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Harmonogramu realizacji zadań na 2006 rok

 

366/2005

16.12.2005

w sprawie przyjęcia Programu Społecznej Edukacji w Zakresie Etyki

 

365/2005

16.12.2005

w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazja

 

364/2005

16.12.2005

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie

 

363/2005

14.12.2005

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

 

362/2005

13.12.2005

zmieniający uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

 

361/2005

5.12.2005

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2006 - 2013

 

 

 

360/2005

BS

 

 

 

25.11.2005

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Dzierżoniowa

 

359/2005

 

W sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta

Przyjęta na 50 sesji

 

358/2005

KRM

 

09.11.2005

W sprawie skargi pana Jerzego Śliwki na Komendanta Straży Miejskiej w Dzierżoniowie

 

Wycofana skarga na 50 sesji

 

357/2005

BS

 

10.11.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Dzierżoniów a Miastem Crewe and Nantwich

 

Przyjęta na 50 sesji

 

356/2005

BA

 

10.11.2005

w sprawie zmieniającej uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2005-2013.

 

Przyjęta na 50 sesji

 

355/2005

BA

 

10.11.2005

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Przyjęta na 50 sesji

 

 

 

354/2005

BA

 

 

 

10.11.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 

 

Przyjęta na 50 sesji

353/2005

ZK

09.11.2005

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

Przyjęta na 50 sesji

 

 

352/2005

FB

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym

 

 

Przyjęta na 50 sesji

351/2005

FB

08.11.2005

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

Przyjęta na 50 sesji 21.11.2005r

 

350/2005

FB

 

08.11.2005

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006

 

Przyjęta na 50 sesji 21.11.2005r

 

 

349/2005

FB

 

 

08.11.2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006

 

 

Przyjęta na 50 sesji

21.11.2005r

 

348/2005

FB

 

08.11.2005

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006

 

Przyjęta na 50 sesji

21.11.2005r

347/2005

FB

07.11.2005

dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta na 50 sesji 21.11.2005r

346/2005

KRM

21.10.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie Statut Miasta Dzierżoniowa

Przyjęta na 49 sesji

 

 

345/2005

BS

 

 

21.10.2005

zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przyjęta na 49 sesji

 

344/2005 ZI

 

21.10.2005

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2006 na rozpoczęcie realizacji zadania p.n.: " Remont ul. Prochowej " .

Przyjęta na 49 sesji

 

 

343/2005

PN

 

 

21.10.2005

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Przyjęta na 49 sesji

 

 

342/2005

PA

 

 

20.10.2005

uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa

Przyjęta na 49 sesji

341/2005

ZI

20.10.2005

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2006

Przyjęta na 49 sesji

 

340/2005 FB

 

19.10.2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Przyjęta na 49 sesji

339/2005

FB

17.10.2005

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta na 49 sesji

338/2005

KRM

03.10.2005

w sprawie skargi radnego Leszka Kwietnia na Burmistrza Dzierżoniowa

Przyjęta na 48 sesji 10.10.2005r

 

337/2005

KRM

 

03.10.2005

W sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Dzierżoniowa do powiatowej Rady Oświatowej Powiatu Dzierżoniowskiego (J. Lora)

Wycofano do Komisji Edukacji w celu ponownego rozpatrzenia

 

336/2005

KRM

 

03.10.2005

W sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej Dzierżoniowa w Powiatowej radzie Oświatowej Powiatu Dzierżoniowskiego (J. Rudnickiego)

Wycofano do Komisji Edukacji w celu ponownego rozpatrzenia

 

 

335/2005

 

 

30.09.2005

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i 2006 roku

 

 

Przyjęta na 48 sesji 10.10.2005r

 

 

334/2005

 

 

30.09.2005

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dzierżoniowa określenia sposobu ustalania cen i opłat oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

 

Przyjęta na 48 sesji 10.10.2005r

 

333/2005

 

30.09.2005

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Dzierżoniów a Miastem Crewe and Nantwich

 

Przyjęta na 48 sesji 10.10.2005r

 

332/2005

PN/PA

 

30.09.2005

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Dzierżoniowie

Przyjęta na 48 sesji

10.10.2005r

 

 

331/2005

ZK

 

 

29.09.2005

w sprawie zawarcia porozumienia o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki”

 

 

Przyjęta na 48 sesji 10.10.2005r

330/2005

 

Błąd w rejestracji

 

 

 

329/2005

PA

 

 

13.09.2005

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów

Przyjęta na 47 sesji

328/2005

FB

09.09.2005

W sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta na 47 sesji

 

327/2005

 

09.09.2005

w sprawie zmiany granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK - podstrefa Dzierżoniów

Przyjęta na 46 sesji

 

326/2005

 

19.08.2005

w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Dzierżoniowa.

Przyjęta na 45 sesji

325/2005

19.08.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa.

Przyjęta na 45 sesji

324/2005

19.08.2005

uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Etyki Radnego

Przyjęta na 45 sesji

323/2005

FB

19.08.2005

W sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta na 45 sesji

 

 

322/2005

 

 

19.08.2005

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Wrocławskiej w Dzierżoniowie

Przyjęta na 45 sesji

 

 

321/2005

 

 

19.08.2005

W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Porozumienia o Współpracy pn. FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WAŁBRZYSKO-ŚWIDNICKO-DZIERŻONIOWSKIEJ

Przyjęta na 45 sesji

 

320/2005

 

19.08.2005

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Paderewskiego w Dzierżoniowie

Przyjęta na 45 sesji

 

 

 

319/2005

ZK

 

 

 

18.08.2005

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Dzierżoniowa, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób

Przyjęta na 45 sesji

 

318/2005

KRM

 

09.08.2005

w sprawie skargi radnego Leszka Kwietnia oraz mieszkańców ulicy Wiejskiej na Burmistrza Dzierżoniowa

Przyjęta na 45 sesji

 

317//2005

KRM

 

05.08.2005

w sprawie odwołania Pani Haliny Peny z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Przyjęta na 45 sesji

 

 

 

316/2005

BA

 

 

 

04.08.2005

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie

Przyjęta na 45 sesji

 

 

 

315/2005

BA

 

 

 

04.08.2005

w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie

Przyjęta na 45 sesji

314/2005

FB

20.07.2005

dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta na 44 sesji

 

 

 

313/2005

BA

 

 

 

 

19.07.2005

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzeźniczej” – część zadania: Budowa ul. Rzeźnicza

Przyjęta na 44 sesji

 

312/2005

BA

 

19.07.2005

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie WPI Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2005 - 2013

Przyjęta na 44 sesji

 

311/2005

PN

 

15.07.2005

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie.

Przyjęta na 44 sesji

 

310/2005

BA

 

17.06.2005

w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ramach Wyłączeń Grupowych

 

Przyjęta 27.06.2005r

 

309/2005

BA

 

17.06.2005

w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych

 

Przyjęta 27.06.2005r

308/2005

BA

17.06.2005

w sprawie Programu Pomocy Publicznej w Ramach Zasady De Minimis

Przyjęta 27.06.2005r

 

307/2005

BA

 

17.06.2005

w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

 

Przyjęta 27.06.2005r

 

306/2005

SO

 

17.06.2005

W sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.

 

Przyjęta 27.06.2005r

 

305/2005

SO

 

17.06.2005

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 

Przyjęta 27.06.2005r

 

 

304/2005

S.A.

 

 

17.06.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Harmonogramu realizacji zadań na 2005 r.

 

 

Przyjęta 27.06.2005r

 

 

 

303/2005

ZK

 

 

 

17.06.2005

w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych

 

 

 

Przyjęta 27.06.2005r

302/2005

FB

13.05.2005

W sprawie dokonania zmian Budżetu Miasta na 2005 rok

Przyjęta 27.06.2005r

301/2005

FB

20.05.2005

W sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta na 2005 rok

Przyjęta 25.05.2005r

300/2005

BS

20.05.2005

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Przyjęta na 42 sesji

 

299/2005

BS

 

20.05.2005

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

Przyjęta na 42 sesji

 

 

298/2005

BA

 

 

17.05.2005

W sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Przyjęta na 42 sesji

297/2005

F-B

 

17.05.2005

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2004 rok

Przyjęta na 42 sesji

296/2005

F-B

 

17.05.2005

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2004 rok

Przyjęta na 42 sesji

 

 

295/2005

BS

 

 

16.05.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

Przyjęta na 42 sesji

294/2005

ZK

 

12.05.2005

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Dzierżoniowa

 

Przyjęta na 42 sesji

 

293/2005

ZK

 

12.05.2005

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Dzierżoniowa

LETNIA , JESIENNA, ZIMOWA

Przyjęta na 42 sesji

292/2005

KRM

15.04.2005

w sprawie skargi p. Małgorzata i Jerzego Koniecznych na Burmistrza Dzierżoniowa

Przyjęta 25.04.2005r

 

291/2005

KRM

 

15.04.2005

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta z 2004 r.

 

Przyjęta 25.04.2005r

 

 

290/2005

BS

 

 

15.04.2005

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Gimnazjów Nr 3 i Przedszkola

 

 

Przyjęta 25.04.2005r

 

 

289/2005

BS

 

 

15.04.2005

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Przyjęta 25.04.2005r

288/2005

FB

07.04.2005

dokonanie zmian w Budżecie Miasta na 2005 rok

Przyjęta 25.04.2005r

287/2005

PA/PN

22.03.2005

W sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawy

Przyjęta 25.04.2005r

 

286/2005

OR

 

14.03.2005

W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego w Straży Miejskiej w Dzierżoniowie

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

285/2005

KRM

 

14.03.2005

W sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

284/2005

KRM

 

14.03.2005

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

 

 

283/2005

BA

 

 

 

14.03.2005

w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚiGW na refinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2004 roku pn . Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej - część zadania Modernizacji ul. Parkowej - Budowa i modernizacja dróg gminnych "

 

 

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

282/2005

BS

 

11.03.2005

W sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

281/2005

BA

 

11.03.2005

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej WPI Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2005-2013

 

Przyjęta 21.03.2005r

 

 

280/2005

BA

 

 

11.03.2005

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadań inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach

 

 

Przyjęta 21.03.2005r

279/2005

BS-2

10.03.2005

W sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Zagranicą na rok 2005

Przyjęta 21.03.2005r

278/2005

KRM

 

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Przyjęta 21.03.2005r

277/2005

FB

07.03.2005

W sprawie dokonania budżetu Miasta  na rok 2005

Przyjęta 21.03.2005r

 

276/2005

 

17.02.2005

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2005-2013

Przyjęta na 36 sesji

 

275/2005

 

17.02.2005

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2004-2013

Przyjęta na 36 sesji

 

274/2005

PN

 

17.02.2005

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 13 przy ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie

Przyjęta na 36 sesji

 

273/2005

ZK

 

15.02.2005

w sprawie zaliczenia ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych

Przyjęta na 36 sesji

 

272/2005

ZK

 

15.02.2005

w sprawie zaliczenia ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych

Przyjęta na 36 sesji

271/2005

FB

14.02.2005

W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

Przyjęta na 36 sesji

 

270/2005

ZR

 

11.02.2005

w sprawie wniesienia przez Gminę niezabudowanych gruntów jako aport do Spółki DTBS

Przyjęta na 36 sesji

 

269/2005

KRM

 

21.01.2005

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2005 rok

 

Przyjęta na 35 sesji

 

268/2005

KRM

 

21.01.2005

W sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania dokumentów wynikających z przystąpienia Gminy do Akcji Społecznej " Przejrzysta Polska "

 

Przyjęta na 35 sesji

 

267/2005

PN

 

21.01.2005

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.

 

Przyjęta na 35 sesji

 

 

 

 

 

 

 

266/2005

BS

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2005

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia wniosku o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem; „Trwałe Zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach : Selektowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działania 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) „Wspierania osób z grup Zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęta na 35 sesji

265/2005

BS

21.01.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Fundacji „Disce Puer”

Przyjęta na 35 sesji

 

 

264/2005

BS

 

 

21.01.2005

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem

 

 

Przyjęta na 35 sesji 31.01.2005r

 

 

263/2005

PA

 

 

21.01.2005

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych " DIORA " S.A. w Dzierżoniowie

 

 

Przyjęta na 35 sesji 31.01.2005r

 

 

262/2005

PA

 

 

21.01.2005

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie

 

Przyjęta na 35 sesji 31.01.2005r

 

 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2005-02-02 08:13:56
Czas publikacji: 2005-02-02 08:13:56
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01