Sprawozdanie z pracy za 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY

KOMISJI EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

za 2018 rok

 

Do zakresu działalności należą sprawy:

- edukacji publicznej (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze),

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultywowania tradycji lokalnej,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- zabezpieczenia potrzeb osób starszych,

- zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 Komisja w składzie:

  1. Sebastian Maniak- przewodniczący
  2. Marcin Rak – zastępca przewodniczącego
  3. Irena Bukalska
  4. Maciej Kiesewetter
  5. Jarosław Kresa
  6. Jarosław Perlak
  7. Mirosław Piorun

- została ustalona uchwałą Nr II/9/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w 2018 r. odbyła 2 posiedzenia,

- frekwencja wyniosła 79 %.

 Komisja w okresie sprawozdawczym:

- 4 grudnia -.  komisje stałe zapoznały się z projektem Budżetu Miasta na 2019 r. (projekt uchwały nr 3/18), który przedstawiła Skarbnik Miasta – Teresa Adamowicz i Burmistrz- Dariusz Kucharski. Komisja podjęła decyzję o nie opiniowaniu projektu Budżetu Miasta na 2019 r. Burmistrz przedstawił bieżącą informację dot. gospodarki odpadami. Komisja wybrała zastępcę przewodniczącego komisji- Marcina Raka. Ustaliła, że stałym dniem posiedzenia komisji będzie środa w tygodniu przed sesją, godz. 15.00;

- 19 grudnia - komisje stałe odbyły wspólnie posiedzenie, podczas którego Burmistrz i Skarbnik miasta omawiali przedłożone  na planowaną sesję w dniu 28 grudnia 2018 r. projekty uchwał. Komisja opiniowała projekty uchwał ze szczególnym wskazaniem tych dot. edukacji i spraw społecznych oraz zajmowała się sprawami bieżącymi.

 W posiedzeniach komisji uczestniczył Burmistrz, zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, których dot. projekty uchwał.

 Członkowie komisji aktywnie uczestniczyli w uroczystościach, na które otrzymywali zaproszenia.

 Przewodniczący komisji

/-/ Sebastian Maniak

 

Sprawozdanie przyjęto w czasie posiedzenia Komisji

w dniu  23 stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:10:40
Czas publikacji: 2019-01-31 14:14:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak