Uchwała nr XXI/156/2004 w sprawie budżetu miasta na rok 2004 

 
Uchwała nr XXI/156/2004 w sprawie budżetu miasta na rok 2004 

Uchwała Nr XXI/156/2004

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 12 stycznia 2004 r.

w sprawie:

Budżetu Miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 42 691 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

 1. Dochody własne 26 274 415 zł

z tego:

 • Dochody z podatków i opłat 12 745 519 zł

 • Dochody z majątku Miasta 5 043 926 zł

 • Udziały w podatkach państwowych 8 084 970 zł

 • Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000 zł

 1. Subwencje 13 800 595 zł

 2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 066 378zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

 3. Pozyskane środki z innych źródeł 550 000 zł.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 48 432 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące na kwotę 39 045 886 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 497 678 zł,

b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 2 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

c) dotacje podmiotowe w kwocie 1 761 810 zł dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,

d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 687 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 433 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

f) dotację celową dla Wolontariatu Ziemi Dzierżoniowskiej na prowadzenie “Przytuliska” w kwocie 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

g) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 066 378 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

h) wydatki na obsługę długu gminy 450 000 zł,

i) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 215 000 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 9 386 200 zł, w tym na:

 • wydatki inwestycyjne 8 318 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 6,

w tym:

 • dotacje celowe w kwocie 373 200 zł dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8

 • dotacje celowe w kwocie 49 000 zł dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5

 • wydatki majątkowe w kwocie 1 068 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 6.

 1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

  1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 600 000 zł.

 2. Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 740 698 zł,

2. Źródło finansowania wydatków w wysokości 7 171 949 zł nie znajdujących pokrycia w planie dochodów stanowić będą przychody z:

 • Kredytu długoterminowego w kwocie 7 043 932 zł

 • Wpływy z prywatyzacji majątku gminy 128 017 zł

  § 4

Spłata kredytów w wysokości 1 080 501 zł oraz pożyczek w wysokości 350 750 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych Miasta. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:

Przychody

Wydatki

13 243 113

13 159 618

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Tworzy się rezerwy w wysokości 1 013 205 zł z tego:

1. ogólną 364 705 zł

2. celową w wysokości 648 500 zł

w tym:

  1. na remonty placówek oświatowych 300 000 zł

  2. na realizację “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2004 rok” 348 500 zł

  § 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do kwoty 900 000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 4. przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. Upoważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych,
 5. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Załączniki

 

Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2004-01-13 16:38:59
Czas publikacji: 2004-01-13 16:38:59
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01