Uchwała Nr XIX/148/2003 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2004 - 2010. 

 
Uchwała Nr XIX/148/2003 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2004 - 2010. 

Uchwała Nr XIX/148/2003

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miejskiej Dzierżoniów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 293
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2003-12-10 12:18:06
Czas publikacji: 2003-12-10 12:18:06
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01