Plan pracy na 2019 r. 

 
 

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

na 2019 rok

 

Spotkania Komisji  będą odbywać się  o godz. 15:00 w każdą środę poprzedzającą sesję Rady Miejskiej oraz w zależności od potrzeb, z powiadomieniem na trzy dni przed spotkaniem.

Tematyka może być poszerzona o sprawy wynikające z bieżących potrzeb.

 

Zakres działalności Komisji Edukacji i Spraw Społecznych:

- edukacja publiczna (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze),

- kultura, w tym biblioteki, instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultywowanie tradycji lokalnej,

- ochrona zdrowia,

- pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,

- zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacja,

- kultura fizyczna i turystyka w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,

- polityka prorodzinna,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi

 Styczeń

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2018 r.
 2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2019 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 Luty

 1. Młodzieżowa Rada Miejska Dzierżoniowa- informacja na temat działalności – spotkanie z przedstawicielami MRMD.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w Dzierżoniowie w 2019 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 Marzec

(posiedzenie odbędzie się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury).

 1. Przegląd oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zajęcia pozalekcyjne w praktyce – wspólne ręczne formowanie ceramiki przez członków komisji.
 2. Omówienie sprawozdań rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej).
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 r.
 4. Omówienie sprawozdania z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2018 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.

 Kwiecień

 1. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych a Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – zakresy działalności oraz zasady współpracy.
 2. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa za 2018 r.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi.
 4. Omówienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z  organizacjami pozarządowymi.
 5. Omówienie sprawozdania rzeczowego jednostek organizacyjnych: Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.

 Maj

 1. Zapoznanie się z działalnością (ofertą) organizacji pozarządowych - Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa oraz Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Dzierżoniów przyjazny seniorom” za 2018 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2018 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

 Czerwiec

(posiedzenie odbędzie się w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa)

 1. Zapoznanie się z ofertą muzeum. Analiza potrzeb mieszkańców. Działania promujące funkcjonowanie muzeum.Czy wiemy wszystko co powinniśmy wiedzieć o naszym mieście? (quiz z wiedzy o Dzierżoniowie).
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 Sierpień

 1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 2. Podsumowanie działań w okresie wakacji, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

 Wrzesień

 1. Informacje statystyczne – ilość uczniów w poszczególnych jednostkach (przedszkola, szkoły), ilość mieszkańców (wzrost/spadek w stosunku do lat ubiegłych).
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 Październik

(posiedzenie odbędzie się w nowej siedzibie Dziennego Domu SENIOR +)

 1. Przedstawienie nowej siedziby przez kierownika placówki.
 2. Informacja na temat „polityki senioralnej”. Oferta miasta w stosunku do rosnących potrzeb. Rozmowa z reprezentacją seniorów. Wspólne z seniorami skorzystanie z oferty animacyjnej (joga/taniec towarzyski).
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów roku szkolnym 2018/2019.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

 Listopad

 1. Przegląd organizacji sportowych w Dzierżoniowie. Prezentacja multimedialna wybranego klubu.
 2. Informacja na temat realizacji inwestycji w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

  Grudzień

 1. Omawianie projektu budżetu miasta na rok 2020.
 2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2019.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący komisji

/-/ Sebastian Maniak

 

Plan pracy przyjęto na posiedzeniu komisji

w dniu 23 stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:07:08
Czas publikacji: 2019-01-31 14:07:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak