Styczeń 2019 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw przydziału lokali użytkowych w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Dzierżoniowskim Centrum Biznesu.

ZARZĄDZENIE Nr2/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4//2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 631/2018 z 29 października 2018 roku, zmienionego zarządzeniem nr 701/2018 z 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Przedsiębiorczości pn. „Młodzi Mistrzowie Przedsiębiorczości”, organizowanego w ramach Dni Przedsiębiorczości 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych na działkach: 419/2 i 419/9 obręb Dolny

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na działce 132/66 obręb Dolny

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kamiennej

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 4 stycznia 2019 rokuw sprawie zmian w składzie zespołu ds. opracowania zasad Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 rokuw sprawie powołania Komisji d/s opiniowania ofert złożonych do konkursów z zakresów kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności, promocji i organizacji wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWAz dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015 – 2020

Załącznik

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWAz dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na działkach: 654/26,607/12, 603/2, 1383 i 602 obręb Dolny

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości powyżej 30 tys. euro na wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Miejskiej Dzierżoniów od 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów od 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.

Załącznik

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kamiennej

ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych w Dzierżoniowie

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów do dokonywania przesunięć w planie wydatków w planach finansowych na 2019 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie na organizację zimowiska dla dzieci z partnerskiego miasta Serocka

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWAz dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych na działkach: 641 i 654/4 obręb Centrum

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWAz dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu położonych przy ul. Szpitalnej

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019roku w sprawie przeznaczenia wolnych lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE Nr 30/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zwolnienia z zapłaty czynszu

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Dzierżoniowa u zbiegu ulic Kolejowej i Henryka Sienkiewicza

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku wsprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Dzierżoniowau zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Mikołaja Kopernika

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy obszarowi z położonym na nim zespołem obiektów na terenie miasta Dzierżoniowa.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń”.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ofert złożonych na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie dzierżawy w drodze przetargu działek rolnych nr 217/2, 217/3, 241, 260, 270/2 obręb Zatorze

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu garażu

ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE 43/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zwolnienia z zapłaty czynszu

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ofert złożonych na organizację czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa podczas ferii zimowych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny".

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 17 stycznia2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadania mu Statutu

ZARZĄDZENIE Nr 52/2019BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zwolnienia z zapłaty czynszu

ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 56/2019BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 57/2019BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 


Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Krukiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2019-01-04 13:52:42
Czas publikacji: 2019-01-18 11:46:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak