Interpelacje i zapytania radnych 

 
 

W przypadku uwzględnienia przez radnych w interpelacji i zapytaniach danych osobowych osób fizycznych, wyłącza się ich jawność w zakresie imion i nazwisk oraz pozostałych danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej w związku z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

INTERPELACJE i ZAPYTANIA

RADNYCH RADY  MIEJSKIEJ  DZIERŻONIOWA VIII KADENCJI (lata 2018 - 2023)

składane w trybie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Nr

Imię

i nazwisko

radnego

Data

złożenia interpelacji

 

W  jakiej sprawie/treść interpelacji/treść zapytania

Treść odpowiedzi

7/19

Jarsoław Rudnicki

18.03.2019 r.

dot. włączenia terenu sportowego przy ul. Garbarskiej pod stały zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

 

6/19

Marcin Rak

13.03.2019 r.

dot. likwidacji znaku pionowego i poziomego wyznaczającego miejsce dla pojazdów policji przy ulicy Bat. Chłopskich, w związku z przeniesieniem Rewiu Dzielnicowych do budynku Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego w Dzierżoniowie.

 Odpowiedź Burmistrza z 20.03.2019 r.

5/19

Jarosław Rudnicki

6.02.2019 r.

dot. zabezpieczenia i przesunięcia środków budżetowych na rok 2019 tak, aby zostało przeznaczone 300 tysięcy zł. na zadanie DBO (przejścia dla pieszych), niezależnie od pozyskanych środków zewnętrznych

 Odpowiedź Burmistrza z 20.02.2019 r.

4/19

Ryszard Borek

28.01.2019 r.

Zapytania odczytane i złożone na piśmie w trakcie 4. sesji Rady dot. realizacji uchwały nr I/6/18 Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zapytanie dot. kwestii funkcjonowania Związku

 Odpowiedź Burmistrza z 12.02.2019 r.

3/18

Irena Bukalska

Ryszard Borek

21.02.2019 r.

 

3.01.2019 r.

 

28.12.2018 r.

dot. uzupełnienia interpelacji o dokumenty- ekspertyzę mykologiczno- budowlaną lokalu, zaświadczenie lekarskie

dot. upublicznienia pełnej treści ww. interpelacji

 

dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście zadań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej

 

 

Odpowiedź Burmistrza z 11.01.2019 r.

1. Odpowiedź Burmistrza z 11.01.2019 r.

2. Odpowiedź uzupełniająca Burmistrza z 25.02.2019 r.

2/18

Jarosław Rudnicki

 

 

 

17.12.2018 r.

6.12.2018 r.

 

 

 

wniosek o uzupełnienie odpowiedzi burmistrza z dnia 13.12.2018 r.

Wniosek dot. rozważenia możliwości wprowadzenia ulg w komunikacji lokalnej dla seniorów posiadających Kartę Seniora

 

Odpowiedź uzupełniająca Burmistrza z 19.02.2019 do wniosku radnego z 17.12.2019

Odpowiedź Burmistrza z 27.12.2018 r.

Odpowiedź Burmistrza z 13.12.2018 r.

1/18

Jarosław Rudnicki

4.12.2018 r.

dot. przedstawienia przez Burmistrza dokumentu przedstawiającego potrzeby (w tym finansowe) i strategię zakupową Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na lata 2019 - 2020

 Odpowiedź Burmistrza z 19.12.2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 505
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Janas
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-06 14:40:05
Czas publikacji: 2019-03-21 14:13:48
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21