Rok 2018 

 

 

REJESTR UCHWAŁ

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA - VIII kadencja

Rok 2018

 

Lp

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Publikacja

Zmiana uchwały

Uwagi

31 III/31/18 28.12.2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok      
30 III/30/18 28.12.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów      
29 III/29/18 28.12.2018 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów      
28 III/28/18 28.12.2018 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok      
27 III/27/18 28.12.2018 r. w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa      
26 III/26/18 28.12.2018 r. w sprawie skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie      
25 III/25/18 28.12.2018 r. w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa      
24 III/24/18 28.12.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
23 III/23/18 28.12.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
22 III/22/18 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023      
21 III/21/18 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn.: „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023      
20 III/20/18 28.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn.: „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD)” w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, konkurs nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18      
19 III/19/18 28.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Lawendowej, Złotej i Korczaka w Dzierżoniowie      
18 III/18/18 28.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa"      
17 III/17/18 28.12.2018 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów      
16 III/16/18 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów      
15 II/15/18 26.11.2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7      
14 II/14/18 26.11.2018 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów      
13 II/13/18 26.11.2018 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok  Dz.Urz.Woj.Doln. z 5.12.2018 r. poz. 6062    
12 II/12/18 26.11.2018 r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Dzierżoniowa      
11 II/11/18 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
10 II/10/18 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
9 II/9/18 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
8 II/8/18 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
7 II/7/18 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
6 II/6/18 26.11.2018 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa

     
5 II/5/18 26.11.2018 r. w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji oraz ustalenia przedmiotowego zakresu ich działania      
4 II/4/18 26.11.2018 r.

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dzierżoniowa do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa

     
3 II/3/18 26.11.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania  

 Dz.Urz.Woj.Doln. z 5.12.2018 r. poz. 6061    
2 I/2/18 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
1 I/1/18 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej Dzierżoniowa      
 


Liczba odwiedzin : 192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2018-11-23 09:17:31
Czas publikacji: 2019-01-04 11:42:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak