Klauzula informacyjna 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Urząd Miasta w Dzierżoniowie chroni Twoje dane osobowe i dba o ich bezpieczeństwo


Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe.

 

Zbieramy tylko te dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę i mamy obowiązek je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Przy przetwarzaniu Twoich danych zawsze dbamy o ich bezpieczeństwo oraz szanujemy Twoją prywatność.

 

 

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w poniższej tabeli.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spraw dostępne są: w Kartach usług: http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,431.html oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

 

Niniejsza informacja dotyczy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

Kto zbiera dane?

 

Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa (Administrator danych)  ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów.

W jakim celu?

1) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,

2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach wyłącznie w celu, na podstawie i w zakresie wcześniej udzielonej zgody.

Na jakiej podstawie?

1) przepisów obowiązującego prawa,

2) zawartych umów,

3) udzielonych zgód.

Komu przekazujemy dane?

W określonych sytuacjach dane mogą być przekazywane:

1) organom i podmiotom upoważnionym na mocy przepisów obowiązującego prawa,
2) innym podmiotom, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, w naszym imieniu.

Jak długo przetwarzamy?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Czy musisz podać dane?

1) podanie danych jest obowiązkowe- w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (przypadku niepodania danych nie będzie możliwe załatwienie sprawy, realizacja umowy)

lub

2) podanie danych jest dobrowolne- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Jakie masz prawa?

1) prawo dostępu do danych osobowych,


2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,


3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim jest niezbędne do:

- korzystania z praw i wolności wypowiedzi informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historyczych lub do celów statystycznych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych– w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,

 

7) prawo do cofnięcia zgody- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 

8) prawo do wniesienia skargi do PUODO- w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania?

Kontakt: Katarzyna Droszczak Inspektor Ochrony Danych,         tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Polityka plików cookies

Ta witryna używa plików cookie.

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?

"Cookies" (ciasteczka) są to  pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych  jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach :

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • mechanizm sond internetowych,
  • wersje językowe.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrola zapisywania plików cookies

1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.

2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.

4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Liczba odwiedzin : 483
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Droszczak
Czas wytworzenia: 2018-05-29 15:57:08
Czas publikacji: 2019-02-11 12:29:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak