Klauzula informacyjna 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH


W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowaa przez Burmistrza Dzierżoniowa, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

 

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Gminie Miejskiej Dzierżoniów,
2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach wyłącznie w celu, na podstawie i w zakresie wcześniej udzielonej zgody.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

1) przepisy obowiązującego prawa,

2) zawarte umowy,

3) udzielona zgoda.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy i podmioty upoważnione na mocy przepisów obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim jest niezbędne do:

- korzystania z praw i wolności wypowiedzi informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historyczych lub do celów statystycznych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Podanie danych jest:

-dobrowolne- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

-obowiązkowe- w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


11.    Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 ___________________________________________________________________________________

Polityka plików cookies

Ta witryna używa plików cookie.

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?

"Cookies" (ciasteczka) są to  pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych  jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach :

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • mechanizm sond internetowych,
  • wersje językowe.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrola zapisywania plików cookies

1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.

2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.

4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 ___________________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Droszczak

e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

 


Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Droszczak
Czas wytworzenia: 2018-05-29 15:57:08
Czas publikacji: 2018-09-19 09:55:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak