Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za III kwartał 2003 

 

 

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA ZA OKRES

OD 1 lipca 2003 r. DO 30 września 2003 r.

Spis treści:

I. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

II. UCHWAŁY DOTYCZĄCE FINANSÓW MIASTA

III. UCHWAŁY Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

IV. UCHWAŁY Z ZAKRESU PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA

V. UCHWAŁY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

 VI. UCHWAŁY Z ZAKRESU ARCHITEKTURY

VII. UCHWAŁY Z ZAKRESU STRATEGII

VIII. UCHWAŁY DOTYCZĄCE OŚWIATY

X. UCHWAŁY DOTYCZĄCE INNYCH SPRAW

 

I. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

 

1. Uchwała nr XXXVII/294/97 z dnia 26.02.1997r. w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Nowa 5 ).Uchwała jest w trakcie realizacji - przetarg zostanie ogłoszony po wykwaterowaniu najemców przez ZBM. Do wykwaterowania pozostał jeszcze 1 najemca . Sprawę wykwaterowania prowadzi ZBM. ZBM posiada zgodę najemcy na wykwaterowanie. Najemca będzie na liście oczekujących na mieszkanie. W II kwartale br. z urzędu została wszczęta procedura wymeldowania najemcy.

Budynek do 31.10.2003r. będzie wykwaterowany i uregulowane zostaną sprawy meldunkowe.

Zlecono biegłemu wykonanie wycen lokali mieszkalnych w budynku, celem ich sprzedaży w drodze przetargu.

2. Uchwała nr XLV/364/97 z dnia 29.09.1997r. w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Bielawska 13).

Decyzją Burmistrza Miasta sprzedaż nieruchomości została wstrzymana.

3. Uchwała nr LIV/411/98 z dnia 30.03.1998r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z tą uchwałą zrealizowano:

 

zorganizowano 7 przetargów na 7 działek budowlanych; sprzedano 3 działki za 122.630,00 zł,     sprzedano 3 działki przyległe na łączną kwotę 4.180,00 zł,     oddano w użytkowanie wieczyste 1 działkę przyległą za 617,50 zł,     sprzedano dotychczasowym najemcom 33 lokale mieszkalne za kwotę 63.021,67 zł; w III kw. 2002 r. sprzedano 18 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 42.388,40 zł,     sprzedano dotychczasowym najemcom 1 lokal użytkowy za kwotę 2.108,00 zł; w III kw. 2002 r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego,     sprzedano nieruchomość przy ulicy Garncarskiej 3 za kwotę 50.500,00 zł,     przedłużono 4 umowy na ogródki przydomowe – na kwotę 120,00 zł +VAT,     przedłużono 10 umów dzierżawy na grunt rolny – na kwotę 900,00 zł,     podpisano 42 umowy dzierżawy na ogródki przydomowe – 1.123,10 zł+VAT (łącznie roczny czynsz dzierżawny),     zawarto 6 umów użyczenia na udostępnienie nieruchomości gruntowych pod ułożenie sieci energetycznych i teletechnicznych na terenie całego Dzierżoniowa,     sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 969/2 o pow. 30 m2 przy ulicy Andersa pod budowę garażu - za cenę 2.530,00 zł.,     sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego pawilon handlowy wraz z dz. nr 64/5 o powi erzchni 255 m2, dz. 64/8 o powierzchni 390 m2, dz. 64/10 o pow. 30 m2 i działkę 64/14 o pow. 94 m2 przy ul. Podwalnej 9 za łączną kwotę 91.070,00 zł.,     nabyto działkę 129/7 obręb Zachód pod drogę publiczną za kwotę 10.000,00 zł.,     bezprzetargowo wydzierżawiono grunt na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele handlowo – usługowe – zawarto 5 umów na łączną kwotę 806,77 zł miesięcznego czynszu dzierżawnego netto,     zorganizowano 2 przetargi na dzierżawę gruntów:   1 na cele handlowe, 1 na prowadzenie parkingu, Pr zetargi zostały rozstrzygnięte. Uzyskano miesięczny czynsz w wysokości  1.340,00 zł netto.   przedłużono 2 umowy dzierżawy na cele handlowo-usługowe – na kwotę 394,61 zł,     rozwiązano za porozumieniem stron 2 umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele handlowo-usługowe,     odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości:  

a) Wrocławska 31 ( zabudowana) – przetargi w dniach 09.07.2003r, 27.08.2003r. i 01.10.2003r.,

b) Brzegowa 16 (niezabudowana) – przetargi w dniach 02.07.2003r. i 01.10.2003r.,

c) Piłsu dskiego 8 (zabudowana) – przetarg w dniu 8.10.2003r.

Powyższe przetargi nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku oferentów.

4. Uchwała Nr XIX/131/99 z 22 listopada 1999r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz samorządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu gruntu niezabudowanego wchodzącego w skład drogi wojewódzkiej. Uchwała zostanie zrealizowana w momencie dostarczenia przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich pełnomocnictwa do podpisania prot o kołu oraz aktu notarialnego.

5. Uchwała Nr LXX/503/02 z 16 września 2002 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz określenie zasad wnoszenia tych opłat.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, w których zastosowano 95% bonifikatę przy opłacie za przekształceni e.

6. Uchwała nr X/73/2003 z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (przedszkola).

Zostały wyłonione podmioty do prowadzenia od 1 września 2003 r. przedszkoli niepublicznych.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami został zobligowany do prowadzenia procedury związanej z wydzierżawieniem przedmiotowych nieruchomości.

Obecnie umowy dzierżawy na nieruchomości zabudowane budynkami przedszkoli zostały podpisane w dniu 25.08.2003r. Nieruchomości zostały protokolarnie przekazane na rzecz podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne.

7. Uchwała Nr X/77/2003 z 28 kwietnia 2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. (Gimnazjum – ul. Sikorskiego 2).

Umowa dzierżawy części nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego z podmiotem prowadzącym licea niepubliczne od 1.09.2003r. została podpisana w dniu 06.06.2003r.

Protokolarne przekazanie nieruchomości nastąpiło w dniu 02.09.2003r.

 

II. UCHWAŁY DOTYCZĄCE FINANSÓW MIASTA .

 

Realizacja zadań określonych w uchwałach finansowych zawarta zostanie w  sprawozdaniu z wykonania budżetu.

III. UCHWAŁY Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ .

 

 

Uchwała Nr LI/90/93 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 stycznia 1993 roku w sprawie pomocy dzieciom rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych.     Uchwała Nr XLV/359/97 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 1997r. w sprawie udzielania pomocy w formie gorącego posiłku dzieciom w wieku szkolnym ze zmianami.     Uchwała realizowana jest na bieżąco. Posiłkami objętych było 497 dzieci. Wydatkowano na ten cel 11.451,57 zł, a w rozdziale 85395-311 dożywianie dzieci w ramach zadań zleconych gminom wydatkowano 35.000,27 zł .     Uchwała LXXI/191/94 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 marca 1994 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wypłaty zasiłków dla kobiet ciężarnych oraz wychowujących dzieci.     Uchwała realizowana jest na bieżąco. Pomocą objęto 33 kobiety na kwotę 23.505,60 zł .     Uchwała Nr XXXVIII/310/97 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 kwietnia 1997 roku w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.     W okresie sprawozdawczym usługami objęto 81 osób . Odpłatność OPS wyniosła 56.041,44 zł, a odpłatność podopiecznych za wykonane usługi 14.804,16 zł .     Uchwała Nr LVI/425/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 maja 1998r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie pomocy finansowej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.     W III kwartale 2003 r. nikogo nie objęto pomocą.     U chwała Nr XXXVIII/311/97 z dnia 19 kwietnia 1997r. w sprawie zasad i trybu udzielania zasiłków zwrotnych.  

W III kwartale 2003 r. pomocą objęto 3 osoby na kwotę 250,00 zł.

IV. UCHWAŁY Z ZAKRESU PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA

 

 

Uchwała Nr XXXIX/263/2000 z dnia 26 października 2000r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Dzierżoniowa.     Zrealizowano łącznie 154 służb patrolowych , pieszych i zmotoryzowanych, w tym 9 wspólnie z funkcjonariuszami Policji. W ich trakcie wylegitymowano i udzielono 321 pouczeń osobom nie stosującym się do obowiązujących przepisów, a w 34 najbardziej karygodnych przypadkach wymierzono mandaty, w jednym przypadku sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego. W III kwartale br. ubyło interwencji w tym zakresie, co częściowo jest rezultatem większej aktywności służb SM ale i mandatowej restrykcyjności.     Uchwała nr XL/307/97 z dnia 19 kwietnia 1997r. dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .     Udzia ł Straży Miejskiej w realizacji tej uchwały w głównej mierze polegał na monitorowaniu przestrzegania jej uregulowań przez placówki prowadzące sprzedaż i wyszynk alkoholu, zwłaszcza w aspekcie posiadanych przez nie uprawnień handlowych, jak również praktyk i stosowania obowiązujących przepisów (np. czy respektowany jest zakaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim). Ze względu na fakt, iż w I kwartale br. przeprowadzono kompleksową kontrolę wszystkich placówek handlowych i gastronomicznych, w bieżącym ograniczono się do działań kontrolnych wobec tych, gdzie istniało prawdopodobieństwo popełnienia wykroczeń (np. w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców lub informacje z Referatu Handlu UM). W lipcu przeprowadzono z policją kontrolę prawidłowości funkcjonowania tzw. ogródków piwnych. Pod koniec września SM rozpoczęła drugą kontrolę kompleksową. Łącznie skontrolowano ponad 40 placówek , ale poważniejszych uchybień nie stwierdzono.     Uchwała Nr LXIV/453/02 z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości....     W III kwartale 2003 r. działalność Straży Miejskiej w tym zakresie koncentrowała się na wykorzystywaniu służb patrolowych, jak również licznych sygnałów od mieszkańców, do lokalizowania dzikich wysypisk gruzu i śmieci czy zaniedbanych miejsc i posesji, identyfikowania sprawców, a w uzasadnionych przypadkach - ich karania i  zobowiązywania do natychmiastowego uporządkowania. Napływały do SM również informacje wiążące się w dużym stopniu z zagadnieniem ochrony środowiska naturalnego, np. dotyczące zanieczyszczenia fragmentów dróg miejskich, niszczenia zieleni i terenów zielonych, nieuprawnionego wycinania drzew czy spalania śmieci i odpadów zawierających substancje toksyczne na o t wartej przestrzeni czy też pozostawania w miejscach publicznych wyeksploatowanych aut (tzw. schrotów). Kontynuowano ponadto, zaplanowaną na całe półrocze, akcję kontrolną dot. warunków eksploatacji małych oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników nieczystości znajdujących się na peryferyjnych ulicach miasta. Przeprowadzono również trzykrotnie akcje kontrolne dot. prawidłowości funkcjonowania punktów skupu złomu na terenie miasta (Uchwała nr III/12/94 ) oraz przestrzegania przez kierowców TAXI Uch wały nr LIX/436/98 w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych.. . Ogółem w przedstawianym okresie sprawozdawczym i zakresie SM interweniowała 189 razy; udzielono 219 pouczeń , 17 osób ukarano mandatami karnymi.   Uchwała nr LV/382/01 z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.  

W minionym kwartale funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 43 razy w sprawach związanych z przestrzeganiem powyższej uchwały przez mieszkańców miasta. Interwencje odnosiły się do właścicieli psów niedostatecznie pilnujących swoje zwierzęta, wypuszczających ich bez smyczy lub kagańca, stwarzając przy tym zagrożenie dla innych ludzi i zwierząt czy wręcz dopuszczając do pogryzienia. Najczęściej środkiem dyscyplinującym był o pouczenie; w sumie w III kwartale udzielono 109 pouczeń , a 6 osób ukarano mandatem.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Straż Miejska nadal prowadziła czynności związane z ewidencją psów. W sposób ciągły prowadzony jest program elektronicznego znakowania psów. W ramach tego programu oznakowano łącznie 250 psów.

5. Uchwała Nr LIX/436/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 15 czerwca 1998r. w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych (TAXI) na terenie miasta Dzierżoniowa.

W okresie sprawozdawczym wydano cztery nowe licencje na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

Ogółem na dzień 30 września 2003 r. stan wydanych zezwoleń wynosi 181 w tym 87 licencji.

V. UCHWAŁY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Uchwała Nr LVI/419/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 maja 1998r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.     Sprawozdanie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zawarte w sprawozdaniu budżetowym.       Uchwała nr XXVI/210/96 Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. “Związek Gmin zlewni rzeki Bystrzyca” z dnia 27 maja 2000 roku   W dalszym ciągu związek nie jest zarejestrowany. Po ostatnich wyborach samorządowych wystąpiła konieczność dostosowania Statutu Związku do zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Sprawy te przygotowuje pracownik upoważniony przez Prezydenta Świdnicy. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie delegatów celem omówienia zmian statutu i dalszego toku postępowania w celu rejestracji związku. Obecnie Gminy przystąpiły do aktualizacji uchwał w sprawie akceptacji statutu Związku.     Uchwała Nr LIV/355/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego “ZGPD-7” i przyjęcia jego statutu.  

 

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił przetarg na wykonanie “Studium lokalizacji zakładu gospodarki odpadami (w tym między innymi składowiska) na terenie działania Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z wstępnymi badaniami hydrogeologicznymi”. Oferty złożyło 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wrotech – Wrocław. Termin realizacji zamówienia 10.11.2003 r. Zgodnie z art. 14 ust. 11 ustawy o odpadach oraz ar t . 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska występuje obowiązek przygotowania planów gospodarki odpadami oraz programów ochrony środowiska. Zadaniem planów jest określenie celów i priorytetów ekologicznych dla gminy oraz określenie rodzaju i harmonogramu działań . Obowiązek wykonania gminnych planów spoczywa na wszystkich gminach i powiatach. Ze względu na ponad lokalny charakter czynników środowiskowych gminy i powiatu powinno być wykonane przez jedną firmę wyłonioną w ramach przetargu publicznego. Takie działani e daje gwarancje, że planowane przedsięwzięcia w poszczególnych gminach będą zbieżne oraz będzie można uzyskać atrakcyjniejsze ceny za wykonanie opracowania. W imieniu gmin w zakresie przygotowania planu i programów będzie działał Związek Gmin przy współud z iale przedstawicieli gmin. W tym celu została przygotowania specyfikacja istotnych warunków zamówienia i w październiku bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatowe g o Planu Gospodarki Odpadami, Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnych Programów Ochrony Środowiska.

 

VI. UCHWAŁY Z ZAKRESU ARCHITEKTURY

 

 

Uchwała Nr XLIV/296/2000 z 22 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w Dzierżoniowie z późniejszymi zmianami.  

W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty administracyjne od następujących czynności w następujących kwotach:

 

wydanie wypisu z planu zagospodarowania 11 x 10,00 zł na wartość: 110,00 zł,     wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania 2x30,00 zł na wartość 60 zł.  

 

2. Uchwała Nr XXXVII/256/00 z dnia 25 września 2000r. w sprawie opłat za umieszczenie reklam na gruntach będących własnością Gminy, z wyłączenie m pasa drogowego.

W III kwartale 2003 roku wystawiono faktury za ustawienie reklam na terenach komunalnych na kwotę: 6.993,89 zł.

 

 

Uchwała Nr IV/29/02 z 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa.  

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Złotego i Tęczowego w Dzierżoniowie. Procedura w toku (proces uzgadniania z poszczególnymi jednostkami).

 

VII. UCHWAŁY Z ZAKRESU STRATEGII

 

 

Uchwała Nr XLVII/367/97 z dnia 27 października 1997r. w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji centrum staromiejskiego Dzierżoniowa.  

W trzecim kwartale bieżącego roku realizowano zadania wyznaczone w programie rewitalizacji m .in. Program Małych Ulepszeń w ramach którego rozdysponowano środki finansowe przeznaczone na II turę programu związanego ze zmianą sposobu ogrzewania. Ponadto odbywały się liczne spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi i wykonawcami, dotyczące zakresu prac i doboru technologii. W miesiącach lipiec sierpień odebrano większość prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wykonanych przez placówki oświatowe – szkoły, przedszkola.

Nawiązano kontakt ze spółką Ruch, która to posiada trzy kioski zlokalizowane na placu rynkowym, jeden z nich ze względu na złą lokalizację oraz przestarzałą bryłę obiektu wymaga natychmiastowych zmian, do których wykonania zobowiązano właściciela.

W sprawie usytuowanego w Rynku namiotu gastronomicznego (inwestor M.Szymaniak) zorganizowano spotkania mające na celu doprowadzenie do rozpoczęcia działalności ogródka; w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru.

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

W miesiącach lipiec – wrzesień stowarzyszenie nie organizowało żadnych spotkań, szkoleń konferencji, z uwagi na okres wakacyjny.

W ramach działań polegających na wymianie doświadczeń odnotowano ożywienie pośród miast, samorządów, które zamierzają podjąć się realizacji lokalnych programów.

VIII. UCHWAŁY DOTYCZĄCE OŚWIATY .

 

1. Uchwała nr XX/131/95 z dnia 27 listopada 1995r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu pn. " Samorządowa Szkoła Środowiskowa " .

Realizacja programu “SSŚ” w III kwartale 2003 roku.

1. Pomoc socjalna dla dzieci z rodzin ubogich.

Te n punkt programu realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

 

2. Zajęcia pozalekcyjne.

Burmistrz Dzierżoniowa Zarządzeniem nr 574/2003 z 30 września 2003 roku zatwierdził podział środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja w I semestrze roku szkolnego 2003/2004 na łączną kwotę 18.873.- zł., z tego poszczególne szkoły otrzymały:

SP-3

975.-zł.

SP-4

975. zł.

SP-5

3.852.-zł.

SP-6

1.170.- zł.

SP-7

975. zł.

SP-9

3.512.- zł.

G1

2.341.-ł.

G2

1.951.-ł.

ZG Nr 3

3.122.-ł.

 

W w/w okresie szkoły organizują, m.in.:

 

zajęcia: usprawniające rekreacyjno-sportowe, na basenie, turystyczno–krajoznawcze, artystyczne, plastyczne, teatralne, kabaretowe, techniczne,     koła: językowe, biblioteczne, literackie, dziennikarskie, historyczne, turystyczne, edukacji regionalnej, ekologiczno-przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, ruchu drogowego, aerobic, muzyczne, taneczne, gry na gitarze, promocji zdrowia itp.,     Szkolne Kluby Europejski e, Szkolne Kluby Sportowe, Klub Przyjaciół Kubusia Puchatka, Klub Twórczej Aktywności Dziecka.  

W I semestrze roku szkolnego 2003/2004 (II półrocze 2003 r.) szkoły realizują łącznie 104 godzin zajęć tygodniowo, w których uczestniczy 2.053 uczniów (przeliczeniowo), tj. średnio 20 uczniów na jedną godzinę zajęć.

 

3. Imprezy kulturalne, aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

W ramach programu " Samorządowej Szkoły Środowiskowej " w III kwartale br.  przyznano, między innymi:

 

kwotę 890,63 zł. na sfinansowanie zakupu strojów dla dwóch zawodników Klubu Sportowego “Karo” w Dzierżoniowie, powołanych do Kadry Polski Juniorów na IX Mistrzostwa Świata Juniorów w Petanque,     kwotę 500.-zł.- na zakup nagród (pucharów) dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie w dniach 22-24.08.2003 r.,     kwotę 795,58 zł. – na dofinansowanie IV Dolnośląskiej Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży,     126,11 zł. – dofinansowanie uroczystej Sesji Rady Miejskiej 29 września br., poświęconej osobom niepełnosprawnym,  

W III kwartale 2003 r. przyznano na aktywny wypoczynek i imprezy kulturalne na kwotę 2.312,32 zł.

 

4. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

W 2003 roku na ten cel została zarezerwowana w ramach programu “SSŚ” kwota  18.000.- zł.

W III kwartale br. wydatkowano na przedmiotowy cel łączną kwotę 780,08 zł., z tego: 659,12 zł. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Dzierżoniowie (zgodnie z Zarządzeniem Nr 71 Burmistrza Dzierżoniowa z 31 stycznia 2003 r.) oraz kwotę 120,96 zł.(zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 573/2003 z 30 września 2003 r., który na prośbę rodziców, wyraził zgodę na refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-W y chowawczego w Nowym Siodle do wysokości 138 zł. miesięcznie w okresie od 1 września 2003 r. do 20 czerwca 2004 r.). Refundacja kosztów następować będzie po każdym miesiącu realizacji, na podstawie wniosku rodziców dziecka niepełnosprawnego, na podstawie z a łączonych biletów za przejazd.

 

5. Nagrody pieniężne dla najzdolniejszych uczniów.

Komisja ds. przyznawania nagród pieniężnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, na posiedzeniu 22 sierpnia 2003 r., przyznała (zgodnie z regulaminem przyznawania nagród) nagrody pieniężne dla 121 uczniów klas IV i V szkół podstawowych oraz 94 uczniów klas I i II gimnazjów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2002/2003 na łączną kwotę 21.900.- zł., z tego: 211 uczniów otrzymało nagrody po 100.- zł. oraz 4 uczniów p o 200 zł.

Nagrody pieniężne i listy gratulacyjne dla w/w uczniów zostały wręczone przez Burmistrza i Członków Komisji w szkołach 1 września 2003 r. podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

6. Nagrody jubileuszowe.

W III kwartale 2003 r. wyd atkowano łączną kwotę 4.937,22 zł. (wraz z pochodnymi) tytułem przyznanych nagród pieniężnych dla czterech dyrektorek zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2003 r. przedszkoli publicznych, za duże zaangażowanie dyrektorek w proces prywatyzacji przedszkoli.

 

 

2 . Uchwała Nr VII/52/2003 z 24 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dzierżoniowie, os. Błękitne 26, Uchwała Nr VII/53/2003 z 24 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Dzierżoniowie, os. Jasne 21, Uchwała Nr VII/54/2003 z 24 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej 41, Uchwała Nr VII/55/2003 z 24 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 6 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 14.

Burmistrz, Zarządzeniem Nr 138/2003 z 12 marca 2003 r., przyjął treść ogłoszenia dot. zaproszenia osób prawnych i fizycznych do składania ofert na prowadzenie od 1 września 2003 r. niepublicznych przedszkoli na terenie Dzierżoniowa, na bazie likwidowanych placówek publicznych oraz powołał Komisję ds. rozpatrzenia ofert i przyjął regulamin jej pracy.

Termin składania ofert upłynął 7 kwietnia 2003 r. o godz. 11.00. Na prowadzenie czterech przedszkoli niepublicznych wpłynęło sześć ofert. Prace Komisji przebiegały etapami. Etap I (część jawna) odbył się 7 kwietnia 2003 r., na którym Komisja zakwalifikowała sześciu oferentów do II Etapu (części niejawnej), który odbył się również 7 kwietnia 2003 r., a 16 kwietnia 2003 r. odbyły się rokowania z podmiotami, których oferty zakwalifikowane zostały do II etapu postępowania konkursowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 16.04.2003 r., oferenci składający oferty na prowadzenie przedszkoli niepublicznych od 1 września 2003 r. zosta l i powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego. Konkurs ofert wygrały:

- w budynku Przedszkola Publicznego nr 3, os. Błękitne 26 –p. Ewa Rybicka,

- w budynku Przedszkola Publicznego nr 4, os. Jasne 21- p. Dorota Lis,

- w budynku Przedszkola Publiczne go nr 5, ul. Świdnicka 41 – p. Ewa Listowska,

- w budynku Przedszkola Publicznego nr 6, ul. Mickiewicza 14 – p. Agata Majcher.

 

3. Uchwała Nr VII/52/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dzierżoniowie, os. Błękitne 26.

 

Uchwała Nr VII/53/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Dzierżoniowie, os. Jasne 21.     Uchwała Nr VII/54/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej 41.     Uchwała Nr VII/55/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 6 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 14.  

Burmistrz, Zarządzeniem Nr 198 z dnia 7 kwietnia 2003 r., określił sposób wykonania w/w uchwał Rady Miejskiej oraz wyznaczył terminy realizacji poszczególnych zagadnień i osoby odpowiedzialne za realizację. W/w uchwała została przekazana do realizacji.

W związku z likwidacją przedszkoli, celem ich prywatyzacji z dniem 01.09.2003 r.:

- dyrektorzy przedszkoli zawiadomili, w terminie do 12 kwietnia 2003 r., na piśmie organizacje związkowe oraz powiatowy urząd pracy o ich likwidacji i konieczności rozwiązania z pracownikami stosunku pracy,

- dyrektorzy przedszkoli opracowali Regulami ny w sprawie zwolnień grupowych pracowników likwidowanego przedszkola w związku z jego prywatyzacją przy udziale Burmistrza Miasta, w którym zostali wskazani pracownicy przyjmujący oferty pracy w przedszkolu niepublicznym,

- dyrektorzy przedszkoli przeka zali pracownikom placówki wypowiedzenia umów o pracę w terminie do 31 maja 2003 r. a następnie dokonali zwolnień pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przeniesień do wskazanych w regulaminie placówek publicznych. Pracownicy likwidowanych pla cówek zostali zapoznani z planem urlopów. Urlopy wypoczynkowe pracownicy wykorzystali w okresie wakacyjnym, lipcu i sierpniu br.,

- dyrektorzy przedszkoli w terminie do 31.08.2003 r. przekazali listę emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń socjalnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po uzgodnieniu z zainteresowanymi) ze wskazaniem placówek publicznych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dyrektorzy przedszkoli pisemnie powiadomili rodziców w termin ie do 30 czerwca 2003r., których dzieci uczęszczały do przedszkola o terminie jego likwidacji i możliwości uczęszczania ich dzieci do przedszkola niepublicznego od 1 września 2003r. oraz uzgodnili z rodzicami zapis dziecka do wskazanego przedszkola,

- w t erminie do 15 czerwca 2003 r. Przedszkola dokonały inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia,

- 26 maja 2003 r. Burmistrz Dzierżoniowa Pismem Okólnym Nr 72 powołał komisję do protokolarnego przejęcia nieruchomości oraz wyposażenia będącego w użytkowaniu likwidowanego przedszkola od Dyrektorów likwidowanych przedszkoli publicznych z terenu Dzierżoniowa, a następnie przekazania ich na rzecz podmiotów, które będą prowadziły przedszkola niepubliczne. Przejęcie nieruchomości wraz z wyposażeniem nastąpiło w t erminie do 31 sierpnia 2003 r., w oparciu o postanowienia umowy dotyczącej udostępnienia przez Gminę mienia zlikwidowanego przedszkola, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

- przedszkola sporządziły bilans zamknięcia na dzień 31 sierpnia 2003 ro ku,

-Kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej przygotował w terminie do 15 października 2003 r. propozycję podziału środków finansowych pozostających po zlikwidowanych przedszkolach – umowa o dotację dla przedszkola niepublicznego na okres od września do grudnia 2003 r.,

- dyrektorzy przedszkoli w terminie do 30 czerwca 2003 r. zawiadomili wszystkich dostawców towarów i usług oraz bank o zakończeniu działalności Przedszkoli,

- w terminie do 31 sierpnia 2003 r. przedszkola dokonały uporządkowania dokumentacji archiwalnej poprzez zniszczenie fizyczne dokumentacji nie podlegającej przechowywaniu oraz sporządziły protokoły zdawczo-odbiorcze, według których przekazana została dokumentacja archiwalna do Urzędu Miasta w celu dalszego jej przechowywania, a dok u mentację dotyczącą przebiegu nauczania przedszkole przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze.

Rozstrzygnięcia wymaga sprawa lokalu mieszkalnego położonego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 5, przy ul. Świdnickiej 41a. Została rozwiązana umowa najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Świdnickiej 41A. Podjęto działania w wyniku których osoba tam zamieszkująca wraz z małżonką została umieszczona na liście oczekujących na przydział mieszkania.

 

7. Uchwała Nr XIV/101/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2003 r.

Zgodnie z w/w uchwałą w planie żłobka zwiększono o 680 zł. wydatki na remonty na 2003 r. Zmiana ta umożliwiła dofinansowanie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych (malowanie i wymiana okien) w tej placówce.

 

8. Uchwała Nr XIV/102/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/255/2000 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wyrażenia zgody na wartość punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz pracowników żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mie j ska Dzierżoniów.

Uchwała realizowana jest na bieżąco.

 

9. Uchwała Nr XIV/103/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/80/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie trybu oraz zasad przyznawania i przekazywania dotacji z budżetu miasta organizacjom pozarządowym, sposobu ich rozliczania, zakresu kontroli i warunków zwrotu tych dotacji, które zostały wykorzystane niezgodnie z celem.

W wyniku uchylenia uchwały nie są przyjmowane od organizacji pozarządowych wnioski o dotację na 2004 r., ponieważ postępowanie w tym zakresie uregulowała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie od 29 czerwca 2003 r., zgodnie z którą przyznawanie dla org a nizacji pozarządowych dotacji na 2004 r. odbywać się będzie po wygraniu przez te organizacje konkursu ofert.

 

10. Uchwała Nr XIV/104/2003 z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

Burmistrz Dzierżoniowa Zarządzeniem Nr 575/2003 z 30 września 2003 r. powołał Komisję

Nagród dla nauczycieli, która zgodnie z §5 ust. 8 w/w uchwały przedstawiła Burmistrzo wi

Dzierżoniowa propozycje kandydatów do Nagrody wraz z uzasadnieniem wyboru.

 

11.Uchwała Nr XIV/107/2003 z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Wprowadzono do realizacji:

12. Uchwała Nr XV/113/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Izba Regionalna w Dzierżoniowie z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury.

13. Uchwała Nr XV/114/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz określenia regulaminu jej pracy.

14. Uchwała Nr XV/115/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

 

IX. U CHWAŁY DOTYCZĄCE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

 

Uchwała Nr XXII/31/91 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 14 czerwca 1991 roku w sprawie ustalania trybu zwolnień i opłat z tytułu umieszczania reklam przy drogach miejskich i na budynkach.  

W okresie sprawozd awczym zawarto 1 umowę na umieszczenie reklamy na budynkach. Średni miesięczny przypis z tytułu zawartych umów na umieszczenie reklam wynosił brutto – 1.777,88 zł.

2. Uchwała Nr LXII/433/02 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W III kwartale 2003 r. do Referatu Mieszkaniowego ZBM wpłynęło 50 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w zakresie mieszkań: kwaterunkowych, wolnych po śmierci osoby bliskiej, konstrukcyjna całość, wzajemne zamiany, podział lokalu mieszkalnego, po wygaśnięciu decyzji, przydział z wykwaterowań, wypowiedzenia umowy najmu z tyt. zaległości, uzysk lokali mieszkalnych, przepisanie umowy po opuszczeniu lokalu przez d otychczasowego gł. najemcę.

 

Wzajemne zamiany lokali mieszkalnych:  

- wpłynęło wniosków - 4 (2 zamiany),

 

w tym ze spłatą zadłużenia – 1 zamiana,     wycofano - 0 zamian.  

 

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci osoby bliskiej:  

 

wpłynęło wniosków - 3     spisano umowy najmu lokalu - 3     negatywnie – 0     w toku – 0  

3. Rozpatrzono wnioski ze względu na konstrukcyjną całość lub dodatkową powierzchnię:

 

wpłynęło wniosków - 6     spisano umowy – 2     sprawa w toku - 2     sprawy załatwione negatywnie – 2  

4. Dokonane podziały lokali mies zkalnych:

 

wpłynęło wniosków – 6 (3 podziały)     spisano umowy - 4     sprawy w toku - 1  

5. Spisano umowy po wygaśnięciu decyzji – 3.

6. Uzyskano 11 lokali mieszkalnych w tym:

 

5 lokali do zasiedlenia,     5 lokali do remontu we własnym zakresie,     brak lokali socjalnych,     brak lokali przekwalifikowanych na lokal użytkowy,     brak lokali do przydziału jako konstrukcyjna całość,     1 lokal do sprzedaży jako konstrukcyjna całość,  

 

Sporządzono 35 wypowiedzeń umów najmu z tytułu zaległości czynszowych.  

8. Przepisano umowy najmu po o puszczeniu lokalu przez dotychczasowego głównego najemcę:

 

wpłynęło 8 wniosków     spisano 8 umów  

 

negatywnie rozpatrzono – 0     w toku – 1  

 

Spisano umowy najmu na lokal socjalny – 0.  

10. Prowadzono obsługę Społecznej Komisji Mieszkaniowej w tym:

 

przygotowywano wnioski, pisma informacyjne, przekazywano sprawy do S.K.M. w celu zaopiniowania.     przyjmowano interesantów     załatwiano sprawy bieżące     wykonywanie poleceń SKM poprzez wskazywanie wybranym osobom z listy wolnych lokali mieszkalnych do zasiedlenia.  

 

3. Uchwała Nr XV/102/99 w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie miasta Dzierżoniowa.

W III kwartale 2003 r. zawarto 6 umów na najem lokalu użytkowego, 11 aneksów do umów na dzierżawę terenu 1 umowę na dzierżawę terenu pod garażem, 1 umowę najmu na garaże.

Średni miesięczny przypis z tytułu opłat czynszu za lokale użytkowe wynosi brutto 39.994,59 zł (bez opłat za wodę, ścieki i c.o.).

Średni miesięczny przypis z tytułu czynszu za garaże wynosi brutto 5.232,12 zł.

X. UCHWAŁY DOTYCZĄCE INNYCH S PRAW .

 

 

Uchwała Nr LV/387/2001 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Z ogólnej liczby decyzji wydano: 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:a) do 4,5 % oraz piwo - 8 decyzji,b) powyżej 4,5%-18% -  4 decyzji,c) powyżej 18% alkoholu - 2 decyzji.  

oraz 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w tym:

 

do 4,5 % oraz piwo - 1 decyzję,     powyżej 4,5%-18% - 2 decyzje,     powyżej 18% alkoholu - 2 decyzje.  

W III kwartale 2003 r. powstała 1 placówka handlowa i 1 gastronomiczna ze sprzedażą napojów alkoholowych o wartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Z ustalonego przez Radę Miejską limitu 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 50 punktów sprzedaży tych napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na dzień 30 września 2003 r. punktów takich było 75 (detal) oraz 26 (gastronomia).

 

 

Uchwała Nr LXI/431/02 z dnia 28 stycznia 2002 w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.   Zgodnie z §4 ust. 1 uchwały czas działalności placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, punktów małej gastronomii i zakładów usługowych dla ludności może być ograniczony przez radę gminy, jeżeli ich działalność stanowi uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, co zostanie potwierdzone przez Policję. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono postępowania dot. ograniczenia czasu pracy w/wym. placówkach.     Uchwała nr XXV/210/96 z dnia 27 maja 1996r. w sprawie przystąpienia Miasta Dzierżoniowa do Stowarzyszenia " Polska Sieć “ " .  

 

W III kwartale 2003 roku odbyły się dwa posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć “Energie Cites”, opracowano zbiór przykładów udanych przedsięwzięć w Polsce i krajach Unii Europejskiej pt. “Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych”. Opracowanie to będzie publikowane w ilości 5 tys. egzemplarzy na płytach CD. Płyty te zostaną rozesłane do wszystkich gmin w Polsce – bezpłatnie.

Nasza gmina będzie uczestniczyć w programie monitoringu zużycia energii w placówkach oświatowych pod nazwą “Schoo-Bie-Do”. Projekt został już uruchomiony, natomiast Dzierżoniów został wytypowany do zorganizowania jednej z konferencji na ten temat w grudniu br. Ponadto Zarząd S towarzyszenia pracuje nad aplikacjami do innych grantów pomocowych.

 

4. Uchwała Nr LXVII/487/2002 z 8 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia stawek za kserokopie/wydruki dokumentów stanowiących informację publiczną oraz opłaty skarbowej za uwierzytelnianie kopii dokumentów wytworzonych w Urzędzie Miasta, stanowiących informację publiczną.

 

Uchwała przewiduje, że za odbitki kserograficzne lub wydruki komputerowe dokumentów stanowiących informację publiczną, wydawane na wniosek osoby prawnej lub fizycznej pobierane będą opłaty:

 

0,30 zł za kopię/wydruk jednej strony formatu A-4     0,50 zł za kopię/wydruk jednej strony formatu A-3,  

a za uwierzytelnianie sporządzonych notatek, kopii/wydruków z dokumentów wytworzonych w Urzędzie Miasta pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości określonej w ustawie. W III kwartale br. pracownicy Biura Obsługi Klienta pobrali opłaty za kserokopie i wydruki, w wys. – 157,50 zł .

 

5.Uchwała Nr LVI/417/98 z dnia 11 maja 1998r. w sprawie wdrożenia systemu jakości zgodnego z normą ISO s erii 9000. W okresie sprawozdawczym działania w ramach funkcjonującego systemu jakości skupiły się przede wszystkim na przygotowaniach do auditu nadzoru, który odbędzie się w listopadzie br. Dokonywane są sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, zmiany w dokumentacji systemowej oraz realizowany jest plan poprawy jakości na 2003 rok.

 

6.Uchwała Nr IX/63/2003 w sprawie repatriacji z Kazachstanu Pana Władysława Lubczańskiego wraz z najbliższą rodziną.

 

Z informacji uzyskanych od Państwa Zofii i Wiktora Lubczańskich rodziców Pana Władysława Lubczańskiego wynika, że złożył już on u konsula w Kazachstanie, wniosek o repatriację oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty. Obecnie oczekuje na rozpatrzenie swojej sprawy.

 

7. Uchwała Nr V/42/2003 w sprawie utworzenia spółki z o.o. pn. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

W III kwartale 2003 r. w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. zostały podjęte następujące czynności:

 

W miesiącu lipcu pracownik Funduszu przygotował niezbędną dokumentację związaną z udzielaniem przez Spółkę poręczeń oraz został przygotowany komplet dokumentów potrzebnych do zarejestrowania Funduszu.     28 lipca został złożony wniosek o rejestrację Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu.     W połowie sierpnia Zarząd Funduszu rozpoczął negocjacje z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie w celu podpisania umowy współpracy. W tym celu został przedstawiony zarządowi Banku projekt umowy współpracy.     26 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu, podczas którego członkowie Rady, w formie uchwał, pozytywnie zaopiniowali wnioski Zarządu w sprawie wydatków Funduszu na lata 2003 i 2004.     04 września odbyło się II Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na którym zostały podjęte uchwały w następujących sprawach:    zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.     zatwierdzenia wydatków Funduszu i zasad ich podziału na 2003 r. Uchwałą tą wprowadzono podział kosztów na jednego wspólnika, który wyniósł 1.360 PLN na 2003 r.     zatwierdzenia wydatków Funduszu i zasad ich podziału na 2004 r. Uchwałą tą wprowadzono podział kosztów na jednego wspólnika, który wyniósł 3.587 PLN na 2004 r.  

 

23 września, zostało skierowane pismo do Przewodniczącej IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z prośbą o przyspieszenie terminu rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie Spółki.       Pod koniec września rozpoczęto również negocjacje z Powiatowym Urzędem Pracy w celu podpisania stosownej umowy. Zarząd Funduszu przedstawił kierownikowi Urzędu wstępny projekt umowy.     27- 28 września Fundusz prezentował swoja ofertę na odbywających się w tych dniach Dzierżoniowskich Prezentacjach.  

W chwili obecnej Fundusz oczekuje na rejestrację Spółki oraz prowadzi negocjacje z instytucjami dostarczającymi kredytów i pożyczek.

Zarząd Funduszu podjął również wstępne kroki w celu pozyskaniu do Spółki nowych wspólników (gmina Niemcza i Pieszyce).

 

8. Uchwała Nr XXXIX/266/00 o przystąpieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenie p.n. “Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

Lipiec – odbyło się szkolenie pracowników samorządowych w Birmingham Summer University oraz staże w samorządach regionu West Midlads. Brak naszego reprezentanta w tym działaniu.

Wrzesień – odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia – przyjęto sprawozdanie z działalności i dokonano wyboru nowego zarządu, uchwalono budżetu na rok 2004. Przedstawicielem naszej gminy w Stowarzyszeniu jest Pan Marek Piorun Burmistrz Miasta.

Cały kwartał w odstępach tygodniowych napływały do Urzędu relacje z biura Stowarzyszenia z Brukseli o pracach Parlamentu Europejskiego oraz o propozycjach współpracy międzynarodowej zgłoszonych do biura.

 

9. Uchwała Nr LIV/370/01 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu “Glacensis”.

Lipiec – odbyło się szkolenie z programu Phare CBC Małe Projekty udział w nim wzięli pracownicy Urzędu Danuta Minkina i Aleksander Siódmak, Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta opracował i złożył do władz Stowarzyszenia wniosek na dofinansowanie Dzierżoniowskich Pre z entacji 2004 jako imprezy międzynarodowej.

Sierpień – nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, dot. zagospodarowania otrzymanych środków z MSWiA, wprowadzono korektę budżetu. Delegatem naszej gminy była Danuta Minkina.

Wrzesień - odbyło się nadzwyczajne walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia dotyczące przesunięcia terminu rozstrzygnięcia przetargu na ustawienie tablic informacyjnych na granicach regionu.

 

Uchwała Nr XIV/99/2003 z 25 sierpnia 2003 r. Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa.   W dniu 4 września 2003 r. Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność §29, §36 i §115 w/w uchwały. W §29 Statutu postanowiono, że obsługę rady i jej organów zapewnia kancelaria rady, wchodząca w skład urzędu. Natomiast w §115 stwierdzono, że obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia kancelaria rady. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powyższe uregulowania Statutu winny się znaleźć w regulaminie organizacyjnym urzędu. W §36 Statutu stwierd zono, że wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Z art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, iż działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Wprowadzenie w Statucie Gminy szerszego katalogu aktów prawnych “w przypadkach przewidzianych prawem” obejmującego również rozporządzenia, zarządzenia i inne akty prawne upoważniające do wyłączenia jawności sesji, stanowi istotne narus zenie prawa. W dniu 29 września 2003 r. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę w sprawie zmiany powyższej Uchwały. Zmiana uwzględniała uwagi podniesione w rozstrzygnięciu nadzorczym przez Wojewodę Dolnośląskiego. W dniu 13 października 2003 r. obie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.   Uchwała nr XIV/108/2003 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.  

Uchwała dotyczy przejęcia przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów dla mieszkańców miasta Dzierżoniowa oraz mieszkańców Gminy Wiejskiej Łagiewniki.

W październiku br. podpisane zostało porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Dzierżoniowa. Obecnie porozumienie zostało przesłane przez Wojewodę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Porozumienie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prowadzone j uż były wstępne uzgodnienia między przedstawicielem Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Wojewódzkiego, a przedstawicielem Urzędu Miasta Dzierżoniowie w zakresie zasad utworzenia nowego stanowiska pracy (wymogi lokalowe, zabezpieczenia dokumenta c ji, zasady współdziałania z Urzędem Wojewódzkim, przeszkolenie merytoryczne pracownika odpowiedzialnego za nowe zadanie).

W IV kwartale br. przeprowadzony zostanie konkurs na pracownika odpowiedzialnego za “sprawy paszportowe”.

 

 

Liczba odwiedzin : 869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2004-04-08 11:25:50
Czas publikacji: 2004-04-08 14:25:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak