Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/179/16 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2016-11-07 13:27:09
Uchwała Nr XXVII/178/16 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

2016-11-07 13:26:12
Uchwała Nr XXVII/177/16 - w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

2016-11-07 13:25:14
Uchwała Nr XXVII/176/16 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2017.

2016-11-07 13:24:14
Uchwała Nr XXVII/175/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2016-11-07 13:23:09
Uchwała Nr XXVII/174/16 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywani

2016-11-07 13:22:11
Uchwała Nr XXVII/173/16 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2016-11-07 13:21:00
Uchwała Nr XXVII/172/16 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej i granicy Dzierżoniowa z Nowizną

2016-11-07 13:19:48
Uchwała Nr XXVII/171/16 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Dzierżoniowie oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu jej pobierania

2016-11-07 13:18:30
Uchwała Nr XXVII/170/16 - w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg wojewódzkich Nr 382, 383, 384 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2016-11-07 13:15:29