Referat Spraw Społecznych i Współpracy 

 
 

1. Dane teleadresowe:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

I. piętro pok. nr 16

 

2. Skład:

 

Marzenna Lasota-Darowska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

pok. 15, tel. 74 645 08 50

e-mail: mlasotadarowska@um.dzierzoniow.pl

 

Anna Polowczyk

Główny Specjalista / Koordynator Zespołu ds. Profilaktyki i Współracy z organizacjami pozarzadowymi

Stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pozarzadowymi i ich kontroli, BS-W

tel 74 645 08 35

apolowczyk@um.dzierzoniow.pl

 

Małgorzata Miedziak

Inspektor

      Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. BS-W

tel 74 645 08 49

mmiedziak@um.dzierzoniow.pl

 

3. Zadania realizowane w Zespole

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontroli. BS-W

Do zadań na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:
1 przygotowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2 przygotowywanie projektu rocznych wykazów zadań publicznych zlecanych
do realizacji przez organizacje pozarządowe,
3 przygotowanie i prowadzenie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4 realizacja  Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5 przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy,
6 realizacja umów z organizacjami pozarządowymi,
7 rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
8 realizacja zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach inicjatywy lokalnej,
9 przygotowanie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni,
10 kontrola realizacji  zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe,
11 prowadzenie postępowania administracyjnego dot. zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, bądź dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
12 sporządzanie rocznych raportów z przeprowadzonych kontroli,
13 powoływanie i obsługa funkcjonowania Dzierżoniowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Sportu.

 

Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BS-W


Do zadań stanowiska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
1 obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2 przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych  od alkoholu,
3 sporządzanie programów i harmonogramów realizacyjnych dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
4 koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki  i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
5 sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
6 sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów,
7 koordynowanie prac podzespołu prowadzącego rozmowy motywująco - interweniujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi  od alkoholu.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1023
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Polowczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Polowczyk
Czas wytworzenia: 2016-03-17 08:02:30
Czas publikacji: 2019-03-22 10:40:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak