Zespół ds. polityki społecznej  

 

 

1. Dane Teleadresowe

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

I piętro pokój nr 15

 

2. Skład:

Marzenna Lasota-Darowska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

pok. 15, tel. 74 645 08 50

e-mail: mlasotadarowska@um.dzierzoniow.pl

 

Ewa Błaszkiewicz  - Inspektor

tel 74 645 03 93

e-mail: eblaszkiewicz@um.dzierzoniow.pl

 

Magdalena Pisulak - Referent (wz Sylwii Glogowskiej-Trzeciak - Inspektora)

Tel. 74 645 08 90

e-mail: mpisulak@um.dzierzoniow.pl

 

3. Zadania realizowane w Referacie:

1) Nadzór i koordynowanie spraw związanych z zadaniami miasta w zakresie organizowania i prowadzenia pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczących w szczególności:
a)  tworzenia, przekształcania, likwidowania ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia,
b)  nadawania  statutów,
c)  powoływania i odwoływania kierowników jednostek,
d)  koordynowania zagadnień w zakresie pomocy społecznej,  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
e) współpraca z innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej,  wspierania rodziny
 i systemu pieczy zastępczej oraz form realizacji wspólnych przedsięwzięć,
f) rozpatrywanie wniosków mieszkańców,
g) przygotowywanie sprawozdawczości m.in. dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
h) przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Dzierżoniów
za rok poprzedni,
i) realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Miejskiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze oraz programów rządowych np. Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
j) obsługa przyjętego przez Radę Miejską Dzierżoniowa programu Karta Dużej Rodziny,
k) obsługa Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
l) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie ich zadań statutowych i organizacyjnych (statuty, regulaminy) oraz z innymi organizacjami, placówkami wsparcia dziennego w zakresie pomocy społecznej i systemu wspierania rodziny, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć,
m) organizacja miejskiej wigilii dla osób samotnych i potrzebujących przy udziale sponsorów oraz pomocy świątecznej dla seniorów w trudnej sytuacji życiowej
n) koordynacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności: opracowywanie i realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koordynacja działań lokalnych podmiotów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, współpraca z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
2. nadzór i koordynowanie spraw związanych z zadaniami miasta w zakresie kultury dotyczących w szczególności:
a) tworzenia, przekształcania, likwidowania instytucji kultury,
b) nadawania  statutów instytucjom kultury,
c) opiniowania wniosków o dofinansowanie imprez,
d) sporządzania umów na realizację zadań,
e) powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury,
f) koordynowania zagadnień w zakresie działalności kulturalnej,
g) analiza rocznych planów działalności instytucji kultury,
h) analiza rocznych sprawozdań merytorycznych ,
i) współpraca z innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, uzgadnianie
kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru instytucji kultury,
4. nadzór nad realizacją kalendarza miejskich imprez kulturalnych na dany rok, analiza imprez zorganizowanych pod kątem organizacyjnym i ich atrakcyjności,
5. nadzór i koordynowanie spraw związanych z zadaniami miasta w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych dotyczących w szczególności:
a) tworzenia, przekształcania, likwidowania instytucji kultury fizycznej i turystyki,
b) nadawanie statutu instytucjom kultury fizycznej,
c) przygotowywanie i rozliczanie porozumienia na organizację i obsługę imprez sportowych przez Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Dzierżoniowie.
d) powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury fizycznej,
e) tworzenia warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu i koordynowanie zagadnień w tym zakresie,
f) podejmowanie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki
i wypoczynku,
g) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu oraz udzielanie
im pomocy w realizacji zadań,
h) nadzór nad realizacją kalendarza miejskich imprez sportowych na dany rok, analiza imprez zorganizowanych pod kątem organizacyjnym i ich atrakcyjności,
prowadzenie ewidencji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy (placówek pomocy społecznej, instytucji kultury, OSiR,) wnioskowanie o zmiany w planach,
6. prowadzenie i analiza sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy (placówek pomocy społecznej, instytucji kultury, OSiR),
7. nadzorowanie realizacji planów finansowych w jednostkach organizacyjnych gminy (placówkach pomocy społecznej, instytucjach kultury, OSiR)  
8. opiniowanie wniosków inwestycyjnych o charakterze majątkowym, składanie sprawozdań i wniosków w tym zakresie,
9. analiza kontroli zarządczej II stopnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy (przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, placówkach pomocy społecznej, instytucjch kultury, OSiR).oniow.pl/pl/page/kluby-sportowe


 


Liczba odwiedzin : 319
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kuś
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzenna Lasota - Darowska
Czas wytworzenia: 2018-01-18 08:51:16
Czas publikacji: 2018-10-05 11:39:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak