Zespół ds. oświaty 

 
 

1. Dane Teleadresowe

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

I piętro pokój nr 15

 

2. Skład:

Marzenna Lasota-Darowska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

pok. 15, tel. 74 645 08 50

e-mail: mlasotadarowska@um.dzierzoniow.pl

Marta Szalińska- Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

 tel. 74 645 08 52

e-mail: mszalinska@um.dzierzoniow.pl

Barbara Margol - Główny Specjalista

Tel. 74 645 08 51

e-mail: bmargol@um.dzierzoniow.pl

Agnieszka Kuś - Inspektor

tel. 74 645 03 98

e-mail: akus@um.dzierzoniow.pl

Anna Smoleń- Samodzielny referent

tel. 74 645 08 04

e-mail: asmolen@um.dzierzoniow.pl

3. Zadania realizowane w Zespole:

1) nadzór i koordynowanie w zakresie edukacji publicznej w szczególności:

a) ustalenia sieci szkół i przedszkoli,
b)tworzenie, przekształcanie, likwidowanie szkół i przedszkoli, nadawanie statutu nowo powstałym szkołom, nadawanie imion szkołom, uczestnictwo w procesie powoływania i odwoływania dyrektorów szkół,
c)zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych arkuszy,
d)zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
e)zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym,
f)realizacja zadań Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami szkół i przedszkoli,
g)prowadzenie baz danych oświatowych i realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej,
h)kontrola realizacji obowiązku nauki oraz prowadzenie postępowań w sprawie nie realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

2.rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wydawanie zaświadczeń, decyzji oraz prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

3. rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Dzierżoniowa, wydawanie zaświadczeń, decyzji oraz prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,

4. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty we Wrocławiu) przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora przedszkola i szkoły,

5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku Rady Pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

6. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów za dany rok szkolny,

7. przygotowywanie projektu regulaminów wynagradzania nauczycieli,

8. wyrażanie stanowiska dotyczącego obniżki nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na wniosek dyrektora placówki,

9. zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa do szkół i przedszkoli,

10. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,

11. wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły,

12. rozpatrywanie spraw dotyczących świadectw rekompensacyjnych,

13. opracowywanie sprawozdawczości dla MEN-u i Kuratorium Oświaty w zakresie realizowanych spraw dotyczących oświaty,

14. przygotowywanie planu dofinansowania - doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkoli,

15. prowadzenie rejestru zawiadomień od przedsiębiorców o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu, przyuczenia do zawodu),

16. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydawanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń o pomocy de minimis,

17. realizacja zadań gminy wynikających z procesu rekrutacji uczniów do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych,

18. wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe,

19. realizacja rządowych programów dotyczących oświaty,

20. powoływanie i obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa,

21. zapewnienie dzieciom z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 opieki w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa lub kontraktacji miejsc w żłobku niepublicznym,

22. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,

23. koordynowanie procesu planowania wydatków szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka oraz dokonywania zmian w planach tych jednostek w trakcie roku budżetowego, z wyodrębnieniem środków zaplanowanych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,  

24. comiesięczne sporządzanie dyspozycji przekazania środków finansowych dla szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i żłobka na podstawie składanego przez nich zapotrzebowania,

25. określanie stawek odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów,

26.zapewnienie dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach (wybranych w trybie konkursu ofert), na takich samych warunkach jak w  przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów,

27.nadzorowanie i kontrolowanie sprawozdawczości finansowej szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka,

28. sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planów dochodów, planów wydatków, o stanie należności, zobowiązań, oraz z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,       

29.sporządzanie rocznych zbiorczych bilansów, zestawień zmian w funduszach i rachunków zysków i strat,

30.sporządzanie rocznego rozliczenia z otrzymanej dotacji przedszkolnej,

31. ustalanie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, dokonywanie jej aktualizacji w trakcie roku oraz dokonywanie aktualizacji statystycznej liczby dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych i publikowanie tych informacji w BiP,

32. wyliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych na podstawie otrzymanych od nich informacji o faktycznej liczbie dzieci, miesięczne przekazywanie tych dotacji oraz ich roczne rozliczanie,

33. comiesięczne obciążanie sąsiednich gmin kosztami uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Dzierżoniowie oraz przekazywanie dotacji na dzieci z Dzierżoniowa uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w sąsiednich gminach,

34. przekazywanie dwa razy w roku odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

35. współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pełnienia funkcji w związkach,

36. realizacja miejskiego Programu Rozwoju Społecznego w latach 2015-2020.

 

Liczba odwiedzin : 1706
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Polowczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Polowczyk
Czas wytworzenia: 2016-03-17 08:58:57
Czas publikacji: 2019-03-22 10:53:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak