Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii 

 
 

Dane teleadresowe:
Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii
Rynek 1, parter, pokój nr 3
e-mail: fundusze@um.dzierzoniow.pl

Skład:

Małgorzata Wrotyńska  - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
tel.: 74 645 08 20
e-mail: mwrotynska@um.dzierzoniow.pl

Paulina Sierżant - Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii
tel.: 74 645 08 05
e-mail: psierzant@um.dzierzoniow.pl


Małgorzata Hendzel
tel.: 74 645 08 19
e-mail:mhendzel@um.dzierzoniow.pl

Zadania realizowane przez Biuro:

1) zarządzanie procesem planowania, aktualizacji, monitoringu i ewaluacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego, a w tym:

a) koordynacja prac nad Strategią,

b) koordynacja prac zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii,

c) zbieranie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb zarządzania Strategią,

d) prowadzenie spraw związanych z badaniami opinii publicznej w zakresie zadań związanych z realizacją Strategii,

e) współpraca przy tworzeniu programów sektorowych Urzędu i nadzór nad ich zgodnością względem założeń Strategii,

f) udział w pracach planowania strategicznego o zasięgu ponadlokalnym, np. Sudety 2030,

e) koordynacja spójności planów rozwojowych miasta względem planów strategicznych instytucji wyższego szczebla,

 

2) pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:

a) systematyczny monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy,

b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,

c) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie przygotowania wsadu merytorycznego do wniosków aplikacyjnych, w tym założeń projektowych, harmonogramów rzeczowo-finansowych, kosztów inwestycji, planu finansowego, itp.

d) współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej i innymi samorządami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

e) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej,

f) przygotowanie, kompletowanie i kierowanie dokumentacji aplikacyjnej do odpowiednich instytucji dotujących,

 

3) koordynacja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych w Urzędzie:

a) kierowanie lub udział w zespołach projektowych,

b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

c) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami, w których gmina ubiega się o dofinansowanie,

d)bieżąca kontrola wydatków i dochodów w ramach realizowanych projektów,

e) opracowywanie, przy współpracy z wydziałami merytorycznymi, sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,

f) promocja pozyskanych środków zewnętrznych,

 

4) monitoring i kontrola projektów:

a) monitorowanie i kontrola zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,

b) przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,

c) monitorowanie projektów w okresie ich trwałości, przygotowywanie sprawozdań do instytucji finansujących, współpraca z Głównymi Użytkownikami projektu,

d) gromadzenie danych o zrealizowanych projektach,

e) archiwizacja projektów zgodnie z wytycznymi UE.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1048
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Sierżant
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wrotyńska
Czas wytworzenia: 2018-01-02 12:34:28
Czas publikacji: 2019-03-14 08:39:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak