Sprawozdanie z pracy za 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY

KOMISJI SPRAW OBYWATELSKICH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

za 2018 rok

 

Do zakresu działalności należą sprawy:

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

- podejmowania działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,

- podejmowania inicjatyw wchodzących w zakres działania Straży Miejskiej,

- analizy zagrożenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego miasta oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,

- wymiany informacji z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie w zakresie stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście oraz wypracowanie wspólnych wniosków celem zmniejszenia zagrożenia,

- inspirowania działań w celu ograniczenia zjawisk patologicznych,

- współpracy z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

 Komisja w składzie:

  1. Ireneusz Żygadło- przewodniczący
  2. Paweł Kowalski – zastępca przewodniczącego
  3. Andrzej Darakiewicz
  4. Agnieszka Denysiak
  5. Jarosław Kresa
  6. Marcin Rak
  7. Kazimierz Szabat

- została ustalona uchwałą Nr II/10/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w 2018 r. odbyła 2 posiedzenia,

- frekwencja wyniosła 86 %,

 Komisja w okresie sprawozdawczym:

- 4 grudnia -.  komisje stałe zapoznały się z projektem Budżetu Miasta na 2019 r. (projekt uchwały nr 3/18), który przedstawiła Skarbnik Miasta – Teresa Adamowicz i Burmistrz- Dariusz Kucharski. Burmistrz przedstawił bieżącą informację dot. gospodarki odpadami. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta na 2019 r.

Komisja wybrała zastępcę przewodniczącego komisji- Pawła Kowalskiego. Ustaliła, że stałym dniem posiedzenia komisji będzie środa w tygodniu przed sesją, godz. 16.00;

- 19 grudnia - komisje stałe odbyły wspólnie posiedzenie, podczas którego Burmistrz i Skarbnik miasta omawiali przedłożone  na planowaną sesję w dniu 28 grudnia 2018 r. projekty uchwał. Komisja opiniowała projekty uchwał ze szczególnym wskazaniem tych dot. kompetencji komisji oraz zajmowała się sprawami bieżącymi.

 W posiedzeniach komisji uczestniczył Burmistrz, zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, których dot. projekty uchwał.

 Członkowie komisji aktywnie uczestniczyli w uroczystościach, na które otrzymywali zaproszenia.

Przewodniczący komisji

/-/ Ireneusz Żygadło

 

Sprawozdanie przyjęto w czasie posiedzenia Komisji

w dniu  23 stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 13:08:34
Czas publikacji: 2019-01-31 13:08:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak