Ogłoszenie o konkursie 

 

  

Dzierżoniów, 7 maja 2015

BURMISTRZ DZIERŻONIOWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

UL. NOWOWIEJSKA 64, 58-200 DZIERŻONIÓW

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.):

 

1. W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

  1. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum,
  2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  4. uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 168).

2. W Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie nie będzie utworzone stanowisko wicedyrektora ani inne stanowisko kierownicze pedagogiczne. Wobec powyższego do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w szkole nie może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem.

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 Nr 60 poz. 373 z późn. zm.):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3)

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 poz. 1388),

11) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię, nazwisko, adres do korespondencji (można podać nr telefonu)) i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, Stanowisko A – Informacja.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2015 o godz. 15.00

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

7. Konkurs przeprowadza się w celu powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie z dniem 1 września 2015.

8. Bliższych informacji udziela Wydział Organizacyjny, telefon (74) 645 08 09 lub Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, telefon (74) 645 08 52.

 

Burmistrz Dzierżoniowa

Dariusz Kucharski

 

 

 


Liczba odwiedzin : 692
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Beker
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2015-05-07 14:36:41
Czas publikacji: 2015-05-07 14:36:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak