Plan pracy na 2019 r. 

 
 

PLAN PRACY
KOMISJI  SPRAW  OBYWATELSKICH  I PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

na  2019  rok

 Skład Komisji:

  1. Ireneusz Żygadło - Przewodniczący
  2. Paweł Kowalski - Wiceprzewodniczący
  3. Agnieszka Denysiak
  4. Andrzej Darakiewicz
  5. Jarosław Kresa
  6. Marcin Rak
  7. Kazimierz Szabat

 

  1. Spotkania członków Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego odbywać się będą raz w miesiącu w środy o godzinie 16.00 (w tygodniu przed sesją Rady Miejskiej) oraz w zależności od potrzeb, z powiadomieniem minimum na trzy dni przed posiedzeniem.
  2. Komisja Spraw  Obywatelskich i Porządku Publicznego będzie zajmować się następującymi zagadnieniami:

- realizacją tematów zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji na 2019 rok,

- opiniowaniem  projektów uchwał,

- omówieniem spraw  różnych i bieżących Komisji oraz wolnych wniosków. Komisja szczególny nacisk kładzie na działania na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa.

3. Tematyka  może być poszerzona o sprawy wynikające z bieżących potrzeb.

 

Zakres działalności komisji:

- porządek publiczny i  bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 

- podejmowanie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia, 

- podejmowanie inicjatyw wchodzących w zakres działania Straży Miejskiej, 

- analiza zagrożenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego miasta oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, 

- wymiana informacji z  Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie w zakresie stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście oraz wypracowanie wspólnych wniosków celem zmniejszenia zagrożeń, 

- inspirowanie działań w celu ograniczenia zjawisk patologicznych, 

- współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta. 

- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej. 

 


Data

Temat

Zaproszony gość

Styczeń 2019

Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 r.

      

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 r.

 

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Luty 2019

Omówienie organizacji przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 roku na terenie gminy miejskiej

Burmistrz

Omówienie obchodów uczczenia 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, która przypada 01.05.2019

Burmistrz

Omówienie obchodów uczczenia 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 04.06.1989

Burmistrz

Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za II półrocze 2018 r.

Przedstawiciel Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Marzec 2019

Przedstawienie  działalności  Straży Miejskiej w roku 2018:

-  skuteczność (liczba interwencji, mandatów i ich specyfika),

-  działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Komendant

Straży Miejskiej

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  II półrocze  2018 r.

Przedstawiciel  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Kwiecień  2019

Przedstawienie  działań podjętych przez Komendą  Powiatową Policji  w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku:

-  działania  podjęte wspólnie z Urzędem Miasta i Strażą Miejską,

-  działania prewencyjne.

Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie

Informacja o stanie przygotowań Urzędu Miasta do przeprowadzenia wyborów do europarlamentu w Dzierżoniowie.

Burmistrz

Opiniowanie  projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Maj  2019

Podsumowanie roku 2018 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zaistniałych zdarzeń i zagrożeń w mieście, w tym:

- interwencje, zdarzenia i ich specyfika,

- działania prewencyjne.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Opiniowanie projektów uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Czerwiec 2019

Przedstawienie działań  realizowanych przez Gminę w celu ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery oraz zagrożeń ekologicznych. Planowane działania na lata kolejne.

Burmistrz

Przedstawienie działań  realizowanych przez Gminę w celu wyeliminowania zagrożeń przeciwpowodziowych, wskazanie  terenów zalewowych

Burmistrz

Omówienie skarg i wniosków złożonych do Burmistrza w II półroczu 2018 r.

Burmistrz

Opiniowanie projektów uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Sierpień  2019

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  I półrocze  2019 r.

Przedstawiciel  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za I półrocze 2019 r.

Przedstawiciel Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Przedstawienie stanu zabezpieczeń ujęć wody pitnej przed zagrożeniami z zewnątrz oraz przed osobami niepowołanymi:

- liczba i rodzaje ujęć wody pitnej

- sposób zabezpieczeń

Prezes Wodociągów i Kanalizacji            sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Opiniowanie projektów uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Wrzesień 2019

Omówienie funkcjonowania „ogrzewalni” przy ul. Nowowiejskiej 91, w Dzierżoniowie w sezonie 2018/2019

Burmistrz

1. Przedstawienie kompetencji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

- posiadane zasoby, - plan działań.

2. Przedstawienie Planu Obrony Cywilnej Dzierżoniowa:

- realizacja planu, -posiadane zasoby.

Burmistrz

Informacja o stanie przygotowań Urzędu Miasta do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w Dzierżoniowie.

Burmistrz

Przedstawienie  stopnia  przygotowań  do realizacji zadań wytypowanych  w  ramach  Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

Burmistrz

Opiniowanie projektów uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Październik  2019

Omówienie stanu przygotowań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i chodników  w mieście

Burmistrz

Omówienie skarg i wniosków złożonych do Burmistrza w I półroczu 2019 r

Burmistrz

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Listopad 2019

Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020r.

Burmistrz

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

Grudzień  2019

Propozycje do planu pracy komisji na 2020

 

Opiniowanie projektów  uchwał.

Burmistrz

Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący  komisji

Ireneusz  Żygadło

                                                                                                              Plan pracy przyjęto w czasie posiedzenia Komisji

w dniu  23  stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 12:44:43
Czas publikacji: 2019-01-31 12:44:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak