BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

 
 

1. Dane teleadresowe:

Biuro Obsługi Klienta
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
wejście „za żelazną bramą" parter

2. Skład biuera:

Grażyna Banaś - kierownik
tel. (74) 645 08 13
e-mail: um@um.dzierzoniow.pl ; gbanas@um.dzierzoniow.pl

Katarzyna Rybacka - INFORMACJA - stanowisko nr A                      
tel. (74) 645 08 15
e-mail: krybacka @um.dzierzoniow.pl   

Magda Szczeblewska
tel. (74) 645 08 14
e-mail: mszczeblewska@um.dzierzoniow.pl


 PODATKI,OPŁATY LOKALNE - stanowisko  B                                

Magdalena Kochowska

tel. (74) 645 08 58

e-mail: mkochowska@um.dzierzoniow.pl
 

Anna Gałązka - PODATKI,OPŁATY LOKALNE - stanowisko  B             
tel. (74) 645 08 60    
e-mail: agalazka@um.dzierzoniow.pl                        

Justyna Winiarska - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - stanowisko D                        
tel. (74) 645 08 48
e-mail: jwiniarska @um.dzierzoniow.pl

 ARCHITEKTURA, GEODEZJA - stanowisko E 

Karolina Lewdorowicz
    
tel. (74) 645 08 73

e-mail:klewdorowicz@um.dzierzoniow.plBartłomiej Brzeźny - INŻYNIERIA MIEJSKA - stanowisko F                       
tel. (74) 645 08 41
e-mail: bbrzezny@um.dzierzoniow.pl


Urszula Malawska - KASA                                    
tel. (74) 645 08 16
e-mail: umalawska @um.dzierzoniow.pl

Marta Czerwik - KASA                              
tel. (74) 645 08 17
e-mail: mczerwik @um.dzierzoniow.pl

Bogusław Wyszyński - DORĘCZYCIEL

Michał Władziński-DORĘCZYCIEL3. Zadanie realizowane przez wydział:

1) Biuro Obsługi Klienta UM jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta powołaną do bezpośredniej obsługi Klienta zewnętrznego i wewnętrznego UM.
2) Wszystkie stanowiska w BOK funkcjonują w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek – w godz. .73o – 15.30
- wtorek – w godz. 7.3o- 16.30
- piątek - w godz.   7.3o- 15.00  
3) BOK realizuje zadania:
- własne, wynikające z ustaw, statutu miasta i uchwał Rady,
- zlecone z zakresu administracji rządowej.
4) Biuro Obsługi Klienta zapewnia pełną i kompetentną obsługę Klienta.
5) W Biurze Obsługi Klienta znajduje się 8 stanowisk bezpośredniej obsługi Klienta:

a) Informacja "A" - Katarzyna Rybacka, Magda Szczeblewska
Realizuje następujące zadania:
- Udzielanie interesantom pełnej informacji w sprawach dotyczących pracy Urzędu,
- Wydawanie druków właściwych dla spraw zgodnie z obowiązującymi procedurami przygotowywanych przez odpowiednie wydziały,
- Przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu,
- Przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych, wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów,
- Dokonywanie weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów składanych przez Klienta,
- Wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i pilnowanie terminów dotyczących czasu ekspozycji ogłoszeń,
- Zaopatrywanie Urzędu w obowiązujące druki oraz gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
- Wydawanie awizowanych przesyłek adresatom miejscowym.
 
b) Podatki i opłaty lokalne "B" - Anna Gałązka, Magdalena Kochowska
Realizuje następujące zadania:
- Przyjmowanie druków informacji, deklaracji, podań i załączników do podań w sprawach: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych.
- Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu,  wykreśleniu obciążenia hipotecznego oraz zaświadczeń wydawanych na podstawie akt podatkowych.
- Udzielanie informacji w zakresie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych,
- Ewidencja analityczna i windykacja podatku od posiadania psa,
- Ewidencja analityczna opłaty skarbowej,

c) Działalność Gospodarcza "D" - Justyna Winiarska
- przyjmowanie wniosków do CEIDG-1,
- wydawanie licencji na wykonywanie transportu osobowego taksówką,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

d) Inżynieria Miejska "F" -Bartłomiej Brzeźny
Udzielanie informacji w zakresie:
- Zasad parkowania i pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania oraz wydawania abonamentów dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania,,
- Zajęcia pasa drogowego,
- Uzgodnień w zakresie dróg gminnych,
- Komunikacji miejskiej na terenie Dzierżoniowa,
- Zasad wycinki drzew i krzewów,
- Utrzymania dróg gminnych na terenie miasta,
- Remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta,
- Spraw związanych z uciążliwościami dla środowiska (np. odpady, hałas, wibracje) w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, Prawie wodnym, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
- Obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
- Przyjmowania zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na wściekliznę oraz podejmowanie działań zabezpieczających,
Przyjmowania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
Przyjmowania zgłoszeń o konieczności awaryjnego zajęcia pasa drogowego,
Przyjmowanie wniosków i wydawanie następujących rozstrzygnięć administracyjnych:
- Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- Zezwolenia na umieszczanie reklamy w pasie drogowym,
- Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródki gastronomiczne, tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycyjne, parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania),
- Zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanej z obsługą drogi oraz z zarządzaniem ruchem drogowym,
- Zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej,
- Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
- Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
- Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej  za agresywną,
- Decyzji w sprawie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie.

e) Architektura i Geodezja "E" Karolina Lewdorowicz
Z zakresu architektury realizuje następujące zadania:
- Informowanie i przyjmowanie wniosków dotyczących zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,
- Informowanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji  o warunkach zabudowy przygotowywanych przez wydział,
- Informowanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowywanych przez wydział,
- Informowanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych przygotowywanych przez wydział,
- Informowanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta przygotowywanych przez wydział,
- Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów.
Z zakresu Geodezji realizuje następujące zadania:
- Informowanie i przyjmowanie wniosków o sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste garaży i lokali użytkowych, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych,
- Informowanie, przyjmowanie wniosków i wydawanie uzgodnień o sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, a także współpraca w kancelariami notarialnymi w tym zakresie.
- Informowanie i przyjmowanie wniosków w sprawach podziałów geodezyjnych,
- Informowanie, przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
- Informowanie i przyjmowanie wniosków o zniesienie współwłasności nieruchomości,
- Informowanie o opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,  
- Informowanie i przyjmowanie wniosków na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m.in.:

  • prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
  • organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
  • zawieranie umów na dzierżawę gruntów rolnych.  

W zakresie zadań zleconych:
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

f) Kasa – Urszula Malawska, Marta Czerwik
Realizuje następujące zadania:
- Prowadzenie kasy Urzędu, ewidencjonowanie wszelkich wpłat w systemie komputerowym „Kasa”,
- Podejmowanie gotówki z banku prowadzącego rachunki na czeki gotówkowe  z oznaczeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (łącznie z uzupełnianiem pogotowia kasowego),
- Sporządzaniem raportów z dochodów i wydatków budżetowych na bieżąco za okresy dzienne,
- Obsługa kasowa obrotów na rachunkach specjalnych,
- Przyjmowanie i przechowywanie gwarancji przetargowych,
- Przyjmowanie opłaty skarbowej,


g) Kierownik BOK – Grażyna Banaś
Realizuje następujące zadania:
- Organizacja pracy Biura Obsługi Klienta i pracy doręczycieli,
- Prowadzenie rejestru informacji publicznej,

-Prowadzenie rejestru petycji,
- Prowadzenie  biblioteki Urzędu,
- Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji mieszkańców,
- Obsługa poczty e-mailowej Urzędu,
- Zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa fachowe i prasę,
- Prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji Klienta Urzędu i jego partnerów,
- Nadzór nad aktualizacją oferty Urzędu.

-Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 

 

Liczba odwiedzin : 5299
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Banaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Banaś
Czas wytworzenia: 2005-01-19 20:12:05
Czas publikacji: 2019-03-21 12:09:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak