Ogłoszenie o konkursie 

 

Ogłoszenie o konkursie 

 

 

BURMISTRZ DZIERŻONIOWA

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM

UL. MIERNICZA 2, 58-00 DZIERŻONIÓW

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436), a mianowicie:

  1.  

   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

  2.  

   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3.  

   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4.  

   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

   uzyskał:
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373):

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
   lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

   - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3

  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.zm.),

  11. oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  14. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. W Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnym i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie nie będzie utworzone stanowisko wicedyrektora ani inne stanowisko kierownicze (pedagogiczne). Wobec powyższego do konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolu nie może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie” w terminie do 6 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta,
  Stanowisko: A – Informacja (parter Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373)

6. Kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego - nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

 1. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, telefon (74) 645 08 50.

   

   

  Dzierżoniów, 22 maja 2012 r.

Burmistrz Dzierżoniowa

Marek Piorun

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kościuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kościuk
Czas wytworzenia: 2012-05-23 09:05:30
Czas publikacji: 2012-05-23 09:05:30
Data przeniesienia do archiwum: 3000-01-01