Informacje o Straży Miejskiej 

 

 STRAŻ MIEJSKA

 
 

SM- STRAŻ MIEJSKA  tel. 74 645 08 88; kom. 504 259 859
ul. Rzeźnicza 2                            

Andrzej Mich   -    Komendant
tel. 74 645 08 87;
e-mail: straz@um.dzierzoniow.pl

Stanisław Makowski
Wiesław Najdek
Leszek Dorozik
Rafał Matwieiszyn
Sebastian Strzelczyk
Małgorzata Jarzynka-Oleksy
Jacek Gezella
Maciej Patyjewicz
Mariusz Juranek
Magdalena Gąsiorowska
 

Realizuje następujące zadania, dotyczące zwłaszcza:
1) ochrony  porządku  w miejscach  publicznych ( szczególnie pod kątem przestrzegania     "Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu     alkoholizmowi" , w oparciu o aktualizowany na bieżąco wykaz tzw.” czarnych punktów „)
2) nadzoru nad estetycznym wyglądem obiektów  i  urządzeń użyteczności  publicznej,  instytucji oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
3) kontroli prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia punktów  oświetleniowych, reklam  umieszczonych bez zezwolenia oraz estetyki  napisów, miejsc plakatowania  i ogłoszeń,
4)  sprawdzania  wykonywania  zadań  i obowiązków  przez administratorów i  gospodarzy  domów,
5)  kontroli  zabezpieczenia  prowadzonych   na   terenie  miasta  prac   inwestycyjno - remontowych,
6) kontroli przestrzegania przepisów  w  zakresie ochrony środowiska  naturalnego ( dotyczy np. spalania odpadów, wypalenia traw, zanieczyszczeń ściekowych lub zrzutowych, niszczenia zieleni  bądź  naruszeń  w  jakikolwiek inny  sposób substancji przyrodniczej)  przy  współpracy z  wyspecjalizowanymi  służbami,
7) oddziaływania  na  służby  miejskie odpowiedzialne  za  sprawne  funkcjonowanie   urządzeń  komunalnych  w kierunku zwiększenia efektywności ich działania ( w tym stan nawierzchni dróg i chodników, znaków drogowych poziomych i pionowych, sygnalizacji świetlnej itp.),
8) egzekwowanie   przestrzegania   przepisów  o  ruchu  drogowym  na  terenie miasta   ( w ramach  posiadanych    kompetencji ),    a   w  szczególności:    prawidłowego   parkowania   pojazdów  mechanicznych na jezdniach i chodnikach czy  drogach  w  obrębie osiedli  mieszkaniowych,
9) informowania Policji albo odpowiednich służb ratunkowych lub technicznych o awariach urządzeń komunalnych,  o przestępstwach  i osobach  nieprzytomnych  lub  potrzebujących natychmiastowej pomocy  lekarskiej  oraz  zabezpieczenia  miejsc  wymienionych   zdarzeń  do  czasu   przybycia odpowiednich służb,
10) nadzorowania przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt ( zwłaszcza psów) oraz niezbędnych interwencji w tym zakresie
11) nadzorowania przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia na terenie Dzierżoniowa handlu targowiskowego oraz eliminowanie nieprawidłowości z tym związanych
12) współudziału w fizycznym zabezpieczeniu  imprez plenerowych organizowanych przez UM lub jego agendy
13) lokalizowanie i usuwanie z miejsc publicznych wraków samochodowych
14) kontrole prawidłowości użytkowania lokalnych oczyszczalni ścieków
15) okresowe kontrole  punktów skupu złomu pod katem ewentualnych nieprawidłowości
16) monitorowanie, w razie zagrożenia powodziowego, stanu lustra rz. Piławki
17) realizacja różnego rodzaju czynności o charakterze porzadkowo-administracyjnym na rzecz Urzędu Miejskiego i jego agend ( asysty, ustalenia, wywiady środowiskowe itp.)
18) egzekwowanie postanowień  innych przepisów.

 

Załączniki

dyzury_straznikow.doc

Data: 2017-04-20 11:51:40 Rozmiar: 13k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Mich
Czas wytworzenia: 2013-01-16 14:22:47
Czas publikacji: 2017-11-03 13:37:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak