Urząd Stanu Cywilnego 

 
 

1. Dane teleadresowe:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, parter, pokój nr 1
fax: +48 74 641 55 30

2. Skład wydziału:

Danuta Stasiak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 74 645 08 44
e-mail: dstasiak@um.dzierzoniow.pl

Maria Bernaś
tel. 74 645 08 46
e-mail: mbernas@um.dzierzoniow.pl

Anna Bednarska
tel. 74 645 08 45
e-mail: abednarska@um.dzierzoniow.pl

Monika Rehm
tel. 74 645 08 47
e-mail: mrehm@um.dzierzoniow.pl

 

3. Zasięg i podstawa prawna:

Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy wiejskiej Dzierżoniów. Jest urzędem właściwym dla następujących miejscowości: Dzierżoniów, Albinów, Byszów, Dębowa Góra, Dobrocin, Dobrocinek, Jędrzejowice, Jodłownik, Józefówek, Kiełczyn, Kietlice, Kołaczów, Marianówek, Mościsko, Myśliszów, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, Tuszyn, Uciechów, Wiatraczyn, Włóki.

Przechowuje księgi urodzeń przez 100 lat, małżeństw i zgonów przez 80 lat.

Ustawa z dnia 28 listopada  2014 r.  - prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2224 ze zm./

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 682 ze zm./

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./.

Ustawa o ewidencji ludności  z dnia 24 września 2010 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm. ).

Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 1044 ze zm./

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 10).

4.Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego:

1) Rejestruje stan cywilny osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze  stanu cywilnego.

2) Przyjmuje oświadczenia:- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,- o uznaniu ojcostwa,- o nadaniu dziecku nazwiska,- o zmianie imienia dziecka,- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.

3) Sporządza protokoły:

- urodzenia dziecka,

- zawarcia małżeństwa,

- zgłoszenia zgonu.

4) Nanosi w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacje o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczące:

- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

- sądowego ustalenia ojcostwa,

- przysposobienia dziecka,

- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,

- unieważnienia aktu stanu cywilnego,

- decyzji administracyjnych innych urzędów,

- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.

5) Wydaje decyzje administracyjne z zakresu:- zmiany imienia (imion) i nazwiska.

6) Wydaje zaświadczenia w sprawach:

- stwierdzenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- stwierdzenia, że zgodnie z prawem polskim osoba  może zawrzeć małżeństwo za granicą,

- zamieszczenia lub niezamieszczenia w rejestrze stanu cywilnego danych osoby.

7) Wydaje odpisy z aktów stanu cywilnego.8. Organizuje uroczystości jubileuszowe (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego).

 

LISTA ZAŁATWIANYCH SPRAW

DECYZJE ADMINISTRACYJNE - INFORMACJA

Decyzje administracyjne wydawane przez kierownika USC stanowią informacje niejawne na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 10) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). 

 

Załączniki

Opłata skarbowa

Data: 2015-06-25 12:04:58 Rozmiar: 83.52k Format: .pdf Pobierz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Data: 2018-06-06 11:01:42 Rozmiar: 91.49k Format: .pdf Pobierz

Statystyki w latach 2000 - 2018

Data: 2019-01-08 08:03:41 Rozmiar: 54.94k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 7580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Stasiak
Czas wytworzenia: 2015-05-22 08:45:49
Czas publikacji: 2019-02-14 08:50:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak