Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLVI/307/14 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Dzierżoniów projektu „Innowacyjne EUsługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie

 
2014-02-27 15:02:46
UCHWAŁA NR XLVI/306/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-02-27 15:01:48
UCHWAŁA NR XLVI/305/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

 
2014-02-27 15:00:47
UCHWAŁA NR XLVI/304/14 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2014 rok

 
2014-02-27 14:59:31
UCHWAŁA NR XLVI/303/14 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2014-02-27 14:57:36
UCHWAŁA NR XLVI/302/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn.: „Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

 
2014-02-27 14:55:53
UCHWAŁA NR XLVI/301/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu tych wydatków.

 
2014-02-27 14:54:17
UCHWAŁA NR XLVI/300/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 
2014-02-27 14:51:37
UCHWAŁA NR XLVI/299/14 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

 
2014-02-27 14:50:12
UCHWAŁA NR XLVI/298/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2014

 
2014-02-27 14:47:43