INFORMACJE O BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

1. Dane teleadresowe:

Biuro Zamówień Publicznych

Rynek 1, II piętro, pok. 32.

fax: 74 645 08 82

e-mail: przetargi@um.dzierzoniow.pl

2. Skład Biura:

Jolanta Osak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych

tel. 74 645 08 82 

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl  

Paweł Brzeźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 74 645 03 97

e-mail: pbrzezniak@um.dzierzoniow.pl

Eunika Lepka - Podinspektor ds. zamówień publicznych

tel. 74 645 08 02

e-mail: elepka@um.dzierzoniow.pl

 3. Zadania Biura Zamówień Publicznych:

1) Opracowanie i publikacja rocznego harmonogramu udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej
    30 000 euro oraz postępowań prowadzonych w trybie przetargu pisemnego oraz zmian do harmonogramu.
2) Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych związanych z realizacją budżetu Gminy zgodnie
    z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy  i Regulaminem udzielania zamówień
     publicznych obowiązującym w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, w szczególności polegające na:
     a) przygotowaniu ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
     b) przygotowaniu ogłoszenia o przetargu pisemnym wraz załącznikami,
     c) opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wszelkich zmian z nim związanych,
     d) przekazaniu do Biura Obsługi Klienta ogłoszeń wymaganych ustawą oraz dotyczących postępowań
         prowadzonych w trybie przetargu pisemnego w celu zamieszczenia ich na tablicy ogłoszeń,
     e) przygotowaniu odpowiedzi na pytania,
     f) udostępnianiu Wykonawcom dokumentacji zamówienia publicznego  do wglądu lub/ i wykonanie kserokopii,
     g) kontroli wniesienia wadium przez Wykonawców,
     h) przygotowaniu wezwań do uzupełnień  i wyjaśnień,
     i) przygotowaniu protokołu oraz ogłoszeń o wyniku postępowania,
     j) zwolnieniu/ rozliczeniu wniesionego wadium,
     k) przygotowaniu i publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.
3) Sporządzenie i zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych
     zamówieniach, sporządzone zgodnie z przepisami aktów wykonawczych do ustawy wydanych w oparciu
     o art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Opracowanie projektu oraz aktualizacja regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
    w Dzierżoniowie.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1506
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Brzeźniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Osak
Czas wytworzenia: 2014-12-18 11:31:45
Czas publikacji: 2018-08-22 10:31:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak