Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową 4 aktywnych przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie” oraz z budową 2 aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły”.

2019-03-15 13:25:04
Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do granic miasta – drogi wojewódzkiej nr 383”

2019-03-14 13:01:58
Zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze in-house o wartości powyżej 30 000 euro na „Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Dzierżoniowa”.

2019-03-14 10:04:11
Wykonanie dostaw do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO związanych z realizacją projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO” z podziałem na 3 części zamówienia: Część I zamówienia: Zakup, dostawa i montaż mebli; Część II zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV/AGD; Część III zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.

2019-03-11 14:31:23
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek z tonerami oraz urządzenia sieciowego

2019-03-08 13:16:29
Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi na odcinku około 240m na ciąg pieszo – jezdny, w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR”w Dzierżoniowie.

2019-03-04 09:07:59
Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2019-01-29 15:21:15
Wykonanie dostaw związanych z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” z podziałem na 3 części zamówienia (...)

2018-06-29 14:12:20