Informacja o wykorzystaniu Platformy Zakupowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

 
 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Gminie Miejskiej Dzierżoniów  postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 01 stycznia 2019r. będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. Natomiast postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wszczęte od dnia 01 stycznia 2019r. będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym nadzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet , które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

W związku z prowadzonymi przez Gminę Miejską Dzierżoniów postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl/ - zakładka Zamówienia Publiczne.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wprowadzenie

Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO1), którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie
w szczególności:

 • Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 • wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 • Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

__________________________

1)     rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że zamawiający będzie mógł zawrzeć klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Potencjalny wykonawca będący osobą fizyczną, będzie musiał bowiem już na początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy przetargu nieograniczonego oraz trybów dwuetapowych) lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy w szczególności przetargu nieograniczonego), aby móc uczestniczyć w danym postępowaniu. Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.  

Na marginesie wyjaśnienia wymaga, że co do zasady zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.


 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.
 4. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 5 a.
 5. Odbiorcy Państwa danych osobowych - dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, organom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie umów powierzenia zawartych z Gminą Miejską Dzierżoniów przetwarzają dane w imieniu administratora tj. platforma zakupowa e-Zamawiający.
 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej- nie dotyczy
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez zgodnie z JRWA (5 lat) a w przypadku zamówień dofinasowanych ze środków zewnętrznych przez okres trwałości projektu,natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - od 25 maja 2018r.
 10. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. Posiada Pani/Pan:

          − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

          − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

          −  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18

              ust. 2 RODO ***;

         −   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

                 narusza przepisy RODO;

13. Nie przysługuje Pani/Panu:

          −      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

          −      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

         −      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 ______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 7327
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Brzeźniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2018-05-25 09:41:15
Czas publikacji: 2019-02-20 11:25:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak