Sprawozdanie z pracy za 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

za 2018 rok

 

Do zakresu działalności należą sprawy:

- opiniowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta,

- współpraca w tworzeniu strategii promocji miasta,

- gminnych dróg, mostów, ulic, placów i organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania wód opadowych oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działalności w zakresie telekomunikacji,

- zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- gospodarki wodnej,

- ochrony środowiska i przyrody,

- zieleni komunalnej i zadrzewień,

- cmentarzy komunalnych,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego, zasobów mieszkaniowych, targowisk i hal targowych,

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 Komisja w składzie:

  1. Jarosław Perlak- przewodniczący
  2. Radosław Drabczyk – zastępca przewodniczącego
  3. Adam Bagiński
  4. Grażyna Juraszek
  5. Roman Kowalczyk
  6. Jarosław Rudnicki
  7. Zbigniew Zeń

- została ustalona uchwałą Nr II/11/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2018 r.,

- w 2018 r. odbyła 2 posiedzenia,

- frekwencja wyniosła 93 %.

 Komisja w okresie sprawozdawczym:

- 4 grudnia -.  komisje stałe zapoznały się z projektem Budżetu Miasta na 2019 r. (projekt uchwały nr 3/18), który przedstawiła Skarbnik Miasta – Teresa Adamowicz i Burmistrz- Dariusz Kucharski. Komisja podjęła decyzję o nie opiniowaniu projektu Budżetu Miasta na 2019 r. Burmistrz przedstawił bieżącą informację dot. gospodarki odpadami. Komisja wybrała zastępcę przewodniczącego komisji- Radosława Drabczyka. Ustaliła, że stałym dniem posiedzenia komisji będzie piątek w tygodniu przed sesją, godz. 16.00;

- 19 grudnia - komisje stałe odbyły wspólnie posiedzenie, podczas którego Burmistrz i Skarbnik miasta omawiali przedłożone  na planowaną sesję w dniu 28 grudnia 2018 r. projekty uchwał. Komisja opiniowała projekty uchwał ze szczególnym wskazaniem tych dot. rozwoju gospodarczego miasta oraz zajmowała się sprawami bieżącymi.

 W posiedzeniach komisji uczestniczył Burmistrz, zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, których dot. projekty uchwał.

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Perlak

 

Sprawozdanie przyjęto w czasie posiedzenia Komisji

w dniu  25 stycznia 2019 r.

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 13:44:44
Czas publikacji: 2019-01-31 13:44:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak