Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/2015 decyzja. Decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i renowację istniejącego dworca kolejowego PKP, przebudowę istniejących dróg ul. Sienkiewicza i Kolejowej wraz budową nowego skrzyżowania z rondem i odcinka drogi pomiędzy ul. Kolejową i Sienkiewicza, budowę peronów dworca autobusowego wraz z zadaszeniem, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę parkingu dla autobusów, budowę dróg rowerowych oraz zadaszonych parkingów dla rowerów, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem dworca PKP, budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych na placu Centrum Przesiadkowego, budowę wieży zegarowej, zagospodarowanie terenów zielonych, lokalizację elementów informacji wizualnej związanej z działalnością Centrum Przesiadkowego oraz działalnością komercyjną, przebudowę istniejącego mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza na rzece Piława.

2015-12-14 08:10:41
7/2015 decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie kina „Zbyszek” przy ul. Świdnickiej 25 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie nie mieści się w zakresie dyspozycji art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nie jest objęte aneksem dyrektywy EIA), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a. Decyzja o umorzeniu postępowania ZK.6220.13.2015 została wydana 06.11.2015r.

2015-11-06 11:38:09
6/15 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie” (zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1300m oraz sieci wodociągowej o długości około 2200m - przedsięwzięcie obejmuje niżej wymienione działki:491/3, 320, 492, 493/2, 494/6, 494/4, 495/3, 496/3, 497/3, 498/3, 499/2, 499/4, 499/5, 500/1, 618/38, 616, 618/36, 618/31, 617/4, 615, 583, 582/2, 581, 582/1, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 614, 613, 612, 611/8, 611/7, 611/6, 602, 376, 410, 134/1, 580, 267, 594, 596, 595/2, 610, 608, 619/3, 607/4, 670/20, 656/8, 656/6, 656/7, 607/12, 607/27, 607/26, 607/13, 607/24, 607/22, 603/6, 603/5, 607/28, 603/2, 603/4, 655/1, 603/3, 607/21, 607/20, 607/18, 603/7, 601/1, 601/2, 601/3 Obręb: 0003.

2015-06-30 13:48:16
7/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Pentair Polska Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali magazynowo-produkcyjnej, budynku biurowosocjalnego, budynku technicznego oraz dróg i chodników. Profil produkcji pozostaje bez zmian. Do głównych procesów produkcyjnych należy zaliczyć: wycinanie i wykrawanie, gięcie , spawanie, szlifowanie, malowanie proszkowe, montaż i magazynowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne nr 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 obręb Zachód.

 
2015-01-08 11:57:27