Informacje o Zespole Geodezji 

 

INFORMACJE O ZESPOLE GEODEZJI

 

1. Dane teleadresowe:

Zespół Geodezji                          
Rynek 1, II piętro, pokoje 33, 34, 35
fax: 74 645 08 01

2. Skład wydziału:

Wiesława Krzemińska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
pokój 33, tel. 74 645 08 72
e-mail: wkrzeminska@um.dzierzoniow.pl

Beata Kuran - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
pokój 35, tel. 74 645 08 71
e-mail: bkuran@um.dzierzoniow.pl

Anna Kuczak                                 
pokój 35, tel. 74 645 08 70
e-mail: akuczak@um.dzierzoniow.pl

Jolanta Bernaś
pokój 34, tel. 74 645 08 69
e-mail: jbernas@um.dzierzoniow.pl

Karolina Lewdorowicz
pokój 35, tel. 74 645 08 65
e-mail: klewdorowicz@um.dzierzoniow.pl

Jan Lor
pokój 35, tel. 74 645 08 74
e-mail: jlor@um.dzierzoniow.pl

3. Zadania realizowane przez Zespół Geodezji:

- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie uregulowanym ustawą,
- sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych,
- przekazywanie i przyjmowanie nieruchomości w drodze darowizn,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
- sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych,
- przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,
- uzgadnianie przebiegu infrastruktury technicznej na nieruchomościach będących własnością Gminy,
- przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy,
- organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości gminnych,
- przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałem nieruchomości i rozgraniczeniem,
- wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału oraz decyzji rozgraniczających nieruchomości,
- prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej,
- wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu,
- prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów,
-  prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz  nabywaniem gruntów na rzecz Gminy w celu realizacji celów publicznych,
- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych Gminy,
- regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości miejskich,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
- znoszenie współwłasności nieruchomości,
- wydawanie opinii do wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
- realizacja zadań związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu,
- prowadzenie sprawozdawczości dla GUS z zakresu określonego ustawą,
-  występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy prawa  własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza miasta prawa pierwokupu,
- prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- przejmowanie nieruchomości w zamian za zadłużenia z tytułu podatków od nieruchomości,
- obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebności drogowe),
- prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników,
- zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo - prawnej,
- prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m.in.: prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego i organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
- regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych,
- sporządzanie w terminie do końca kwietnia każdego roku sprawozdań dla  Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
- merytoryczny nadzór nad SIP w ramach kompetencji wydziału,
- wystawianie faktur VAT.


4. W zakresie zadań zleconych:

- wydawanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,
- ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej,
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

 

Liczba odwiedzin : 3007
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Jan Lor
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Krzemińska
Czas wytworzenia: 2013-01-28 11:23:46
Czas publikacji: 2019-02-20 11:36:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak