Ogłoszenie o konkursie 

 
 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE  NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM.  KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE


1. Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora Biblioteki:
1) zarządzanie działalnością Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji,
2) zarządzanie zespołem pracowników,
3) zarządzanie powierzonym mieniem jednostki,
4) organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,
5) prowadzenie gospodarki finansowej.
3. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:
a. Niezbędne wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
5) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub ukończone studia wyższe magisterskie o kierunku filologia polska,
6) co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach lub instytucjach kultury,  
7) przedłożenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie
z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych,
8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w tym prowadzenia biblioteki,
9) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, a w tym środków z Unii Europejskiej.

b. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) dokumenty potwierdzające staż pracy,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje,                                                                                                    
4) dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe,
5) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki, uwzględniająca aspekty organizacyjne i finansowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1458 z późniejszymi zmianami),
11) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie,
referencje, itp.),
12) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w jednostkach podległych”- konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w jednostkach podległych”- konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.


c. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych art. 13 RODO
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów,
2) Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e‑mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.
4) Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz.1629).
5) Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych: zebrane dokumenty udostępnione zostaną komisji konkursowej powołanej przez organizatora zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz.1629).
6) Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – nie dotyczy.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.
Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do konkursu.
11) Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

5. Dyrektor powołany zostanie na okres pięciu lat.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię, nazwisko, adres do korespondencji (można podać nr telefonu) i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58‑200 Dzierżoniów, parter, Stanowisko A – Informacja.
Termin składania ofert upływa w dniu  25 października 2018 o godz. 14.00
W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego:nie później niż do dnia 30 października 2018 r.

8. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, udziela Pani Marzenna Lasota-Darowska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych tel. 74/645 08 50


Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski

 
Liczba odwiedzin : 215
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Beker
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2018-09-24 15:31:05
Czas publikacji: 2018-09-24 15:33:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak