Porządek obrad 33 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24 kwietnia 2017 r. 

 

 

Dzierżoniów, dn. 14 kwietnia 2017 r.

KRM.0002.33.2017         

 

Zapraszam do wzięcia udziału w 33. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji,

która odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Ratusza, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie podziękowań Panu Krzysztofowi Kucperowi, wieloletniemu naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, za współpracę z samorządem lokalnym Dzierżoniowa.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (27 marca 2017 r.).
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1)    projekt nr 231 – w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa Panu Tadeuszowi Nestorowiczowi,

2)     projekt nr 232 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,

3)    projekt nr 233 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,

4)    projekt nr 234 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

6. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza Dzierżoniowa:

1)   przedstawienie skargi oraz stanowiska Komisji Edukacji i Spraw Społecznych przez przewodniczącą komisji,

2)     wyjaśnienie burmistrza Dzierżoniowa,

3)     wystąpienie wnoszącego skargę,

4)     dyskusja,

5)     podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa (projekt nr 235).

7. Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego w 2016 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa za 2016 r.

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2016 r.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi za 2016 r.

11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał za I kwartał 2017 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

14. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Mirosław Piorun

 

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2017-04-14 12:23:00
Czas publikacji: 2017-04-24 13:09:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak