logo

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
protokół 33 sesji- 8.03.2013
 

Protokół Nr XXXIII/13

Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji

z dnia 8 marca 2013 r.

która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1,

od godz. 14.30 do godz. 15.05

 

  1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady - Andrzej Wiczkowski o godz. 14.30, zgodnie z formułą zapisaną w Statucie otworzył sesję słowami: „otwieram 33 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji”.

Przywitał następnie radnych, Burmistrza oraz wszystkich przybyłych na tę sesję.

 Obecni na sesji:

1)    Radni Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Nieobecni byli radni: Andrzej Bolisęga, Grażyna Juraszek i Mirosław Piorun.

2)    z Urzędu Miasta: Marek Piorun- Burmistrz Dzierżoniowa, Wanda Ostrowska - zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski- zastępca Burmistrza ds. społecznych, Teresa Adamowicz- Skarbnik Miasta, Zygmunt Kuc- kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Krzysztof Nawrot- zastępca kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej, ekolog miejski, Rafał Pilśniak- rzecznik prasowy, Włodzimierz Sało- radca prawny, Agnieszka Janas - kierownik Kancelarii Rady Miejskiej,

3)    z powiatu: Jacek Grzebieluch- przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Dariusz Kucharski- wicestarosta,

4)    z sejmiku: Dorota Gromadzka- przewodnicząca Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

5)    goście: Piotr Furtak- prezes Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.

Lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2.

Lista mówców stanowi załącznik nr 3.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” i przyjęcia jego statutu. Wniosek z dnia 4 marca 2013r. (wpłynął do Kancelarii Rady tego samego dnia) stanowi załącznik nr 4. Przewodniczący odczytał uzasadnienie wniosku.

Radni tego samego dnia otrzymali zawiadomienie przewodniczącego Rady o zwołaniu sesji- załącznik nr 5 i projekt uchwały, będący przedmiotem sesji.

 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” i przyjęcia jego statutu- projekt nr 232.

Radni otrzymali projekt uchwały nr 232, dołączony do wniosku Burmistrza o zwołanie sesji, który stanowi załącznik nr 6.

Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 7, omówił burmistrz- Marek Piorun. Powiedział, że zwołanie sesji było spowodowane tym, że do uchwały Nr XXX/208/12, podjętej przez Radę Miejską 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7, wojewoda nie miał uwag i nie wydawał rozstrzygnięcia nadzorczego, a uchwałę przesłał  do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie celem rejestracji zmian w statucie. Ministerstwo zwróciło natomiast uwagę na zapisy odnoszące się do podstawy prawnej, paragrafu 12 ust. 4 i 45 statutu Związku ZGPD-7, które Burmistrz omówił, aby radni mieli dokładną wiedzę. Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 20.02.2013r. zawierające zastrzeżenia do ww. uchwały (a skierowane do Wojewody Dolnośląskiego) stanowi załącznik nr 8. W związku z tym w projekcie nr  232 dokonano korekty zapisów dotyczących zmiany § 12 ust. 4 i § 45 statutu Związku. Zmiany w statucie umożliwiają przejęcie przez Związek praw i obowiązków gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Burmistrz poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu Zgromadzenia Wspólników ZDPD- 7 podjęło uchwałę konieczną do podjęcia uchwał przez poszczególne rady,  które wchodzą w skład tego Związku, w zakresie zmian statutu ZGPD-7 i jego funkcjonowania.

Do ZGPD-7 należą trzy gminy: Niemcza, gmina Dzierżoniów i gmina miejska Dzierżoniów. Burmistrz ponadto powiedział, że jeżeli chodzi o uporządkowanie gospodarki odpadami, to nikt w Związku nie narzeka, wiedząc jak ustawa jest uchwalona, ile ma niedomagań.

Stwierdził, że wszyscy mają pewność, że 1 lipca 2013r. będzie jeden raz, nie będzie się powtarzał i wtedy na gminy spadnie problem uporządkowania gospodarki śmieciowej i trzeba to zrobić, dlatego obecny był prezes Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7- pan Piotr Furtak. Członkiem Zarządu ZGPD-7 jest radny Zbigniew Zeń, który również może odpowiadać na pytania. Obecny był również ekspert w tej dziedzinie, ekolog miejski- pan Krzysztof Nawrot oraz kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej- pan Zygmunt Kuc.

Zadaniem i celem naszej gminy, powiedział Burmistrz, jest to, aby mieszkańcy Dzierżoniowa jak najmniej odczuli zmiany, czyli 1 lipca br. mają mieć wywożone nieczystości spod swoich posesji i to jest najważniejsze. Druga rzecz- ze strony społeczeństwa- muszą oni złożyć deklaracje o tym, ile zamieszkałych w danej nieruchomości osób wytwarza nieczystości. To dwie ważne sprawy. Miasto robi wszystko, aby w różny sposób przekazać taką informację mieszkańcom. Jeszcze przez tydzień, bo do 15 marca 2013r. takie deklaracje należy złożyć.

Burmistrz zwrócił się do Rady, jako reprezentantów naszego społeczeństwa, o przekazywanie mieszkańcom informacji o składaniu deklaracji albo w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, albo w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, przy ul. Świdnickiej 38 (budynek Starostwa Powiatowego).

Przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Do głosu zgłosili się:

1)    radny Tomasz Śnieżek – radny stwierdził,  że jest po rozmowie z zarządcą części obiektów na ternie Dzierżoniowa, który wskazywał na to, że faktycznie otrzymuje pisma o tym, że ma przeprowadzić wśród mieszkańców kolportaż tych deklaracji, bo mają trafić indywidulanie do każdego. Pytanie jest: kto będzie ponosił koszty chociażby  druku tych deklaracji czy dystrybucji?

Burmistrz- Marek Piorun  stwierdził, że w jego imieniu odpowiedzi udzieli kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej- pan Zygmunt Kuc. Pan kierownik powiedział, że odbyło się spotkanie z zarządcami nieruchomości. Ustalono, że w imieniu wspólnot mieszkaniowych to zarządcy złożą te deklaracje. Zostało to przyjęte przez zarządców bez żadnych większych uwag. Ustalono tok postepowania. Kierownik stwierdził, że jeżeli chodzi o zbieranie informacji nie wymagamy, aby to zarządcy chodzili po mieszkaniach i weryfikowali ilości osób tam rzeczywiście zamieszkujących. Zarządcy mają swoje spisy mieszkańców, z którymi zawarli umowy o zarząd i na tej podstawie mają  zrobić ewentualną weryfikację, ale to nie jest ich zadaniem. Ta weryfikacja nastąpi później, jako zadanie zlecone do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.

Jeżeli chodzi o druki, to zarządca może zgłosić się do Urzędu Miasta i dostanie takie druki w takiej ilości, o jaką się zwróci. Zarządców nie jest dużo, a koszt dotyczy wykonania kopii deklaracji.

Natomiast inna sytuacja związana jest z zasobem spółdzielni mieszkaniowych, bo tam zarząd spółdzielni powinien złożyć w zasadzie jedną deklarację dla całego zasobu spółdzielczego. To jedna deklaracja, to żaden koszt.

2)    radny Bolesław Wilkos– stwierdził, że tak naprawdę wśród mieszkańców dopiero teraz rozgorzała dyskusja, gdy otrzymali deklaracje, które mają złożyć do 15 marca br. Radny chciał się upewnić co do stanowiska miasta, pytając czy mieszkańcy mają wypowiadać dotychczasowe umowy zawarte na odbiór odpadów z podmiotami je odbierającymi, czy nie wypowiadać? Radni są o to pytani, dlatego chciałby usłyszeć jednoznaczne stanowisko.

W odpowiedzi burmistrz- Marek Piorun stwierdził, że każdy podpisywał indywidualnie umowę z przedsiębiorstwem i mieszkaniec musi ją przeczytać i- jeżeli jest tam napisane o wypowiedzeniu trzymiesięcznym czy miesięcznym- to powinien ją wypowiedzieć. W niektórych umowach nie ma wypowiedzenia, wtedy po tym okresie nie ma usług.  Burmistrz sam osobiście wypowiedział swoją umowę z dniem 30 czerwca 2013r. Uważa, że wszyscy, którzy zawarli indywidualne umowy, w których są zapisy o wypowiedzeniu, powinni je wypowiedzieć. Chociaż interpretacja ministerstwa jest taka, że jeżeli ktoś nie wypowie umowy, a wywożący dotychczas nie robi usług, czyli nie wywozi, to nie będzie płacił za to. Dla przejrzystości Burmistrz stwierdził, że lepiej wypowiadać umowy.

Radny Bolesław Wilkos – stanowisko radnego jest takie, że jeżeli  faktycznie przetarg wygra podmiot, który do tej pory świadczy usługę, to sprawa jest jasna.

Natomiast, jeżeli wygra inny podmiot, powiedział radny, a ja z podmiotem, z którym dotychczas miałem podpisaną umowę w zakresie odbioru nieczystości nie rozwiązałem umowy, to on mi będzie dalej mi je wywoził, bo będzie miał dalej aktualną umowę. Nie wiemy co będzie dalej. To wszystko zależy od przetargu, na która korzyść się rozstrzygnie.

Burmistrz- Marek Piorun  w odpowiedzi stwierdził, że powinno to być inaczej rozumiane. Dotychczas odpowiedzialnym za wywóz nieczystości była osoba fizyczna, czyli umowa pomiędzy wytwarzającym w wywożącym śmieci. Od 1 lipca 2013r. właścicielem wytworzonych nieczystości staje się gmina. I to gmina odpowiada za to z kim należy zawrzeć umowę, niezależnie od tego co powiedział radny. Teraz  będzie umowa pomiędzy podmiotem wywożącym śmieci a gminą, dlatego koniecznością jest uregulowanie dotychczasowego stanu prawnego między mieszkańcem, a firmą wywożącą.

Przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski stwierdził, że Rada staje przed wprowadzeniem w życie ustawy regulującej gospodarkę odpadami i niewiele osób w Dzierżoniowie tak zna temat, jak radni. Radni uczestniczyli w szkoleniu w tym temacie. Przewodniczący powiedział, że aby ta ustawa weszła w życie bez problemów, ważne jest zaangażowanie radnych w politykę informacyjną. Namawiał do takiego kontaktu z wyborcami, pomocy przy wypełnianiu deklaracji i udzielaniu odpowiedzi na pytania, które tui padają, choćby o wypowiedzeniu umowy. Opracował, wspólnie z ekologiem miejskim, wzór wypowiedzenia, który rozdaje zainteresowanym mieszkańcom ze swojego okręgu. Stwierdził, że bez zaangażowania radnych trudno będzie wprowadzić ustawę w życie.

Burmistrz- Marek Piorun powiedział: „jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, ponieważ nie był tego świadomy, z różnych powodów obiektywnych, to my będziemy o tym wiedzieli. Wówczas zwrócimy się do tych osób, aby tą deklarację złożyły. Przecież nie jesteśmy od tego, aby od razu karać. Natomiast, jeżeli stwierdzimy, że ktoś świadomie deklaracji nie złożył, to zgodnie z prawem w naszym imieniu dochodził, egzekwował będzie  zapłatę i złożenie deklaracji Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7. Jeżeli ktoś, jakaś gmina, samodzielnie przygotowuje się do tej operacji, która ma być od 1 lipca br., to wówczas egzekwował będzie bezpośrednio burmistrz. Czyli nie przez Urząd Skarbowy, itd., tylko będzie egzekwował należność burmistrz, wójt, prezydent. Jest dużo spraw, do których będziemy wracać. Wysoka Rada będzie jeszcze uchwały podejmowała.

Jeżeli np. przeprowadzimy przetarg i wygra firma, a stwierdzimy, że są odchylenia w dotychczasowej podjętej uchwale o wysokości opłaty- jak jest za segregację 10,50 zł i (bez segregacji) 13,00 zł, według naszych wyliczeń, to wówczas po przetargu będzie podejmowana nowa uchwała. Nawet możliwe, że będzie potrzeba zmiany deklaracji, ale my o tym wszystkim poinformujemy po 15 marca br. i po przetargu, który planujemy panie prezesie ? (z sali: prezes Zarządu ZGPD-7 Piotr Furtak powiedział, że w kwietniu zostanie  ogłoszony przetarg). W maju będzie rozstrzygnięcie przetargu. W tej chwili mamy specyfikację, która opracował pan prezes. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest w naszych wydziałach i referacie ds. zamówień, aby została sprawdzona pod względem prawnym. Pan prezes będzie ogłaszał przetarg i zobaczymy ile firm się zgłosi. Do przetargów gmin, które do tej pory je ogłosiły, zgłaszało się po kilkadziesiąt firm.” Burmistrz stwierdził, że wszystko będzie zależało od tego, ile się u nas firm zgłosi, jakie podadzą ceny, bo może być cena 5 zł i 15 zł. Nie wiadomo jakie będą oferty, bo gmina to czyni po raz pierwszy. Możliwe, że jeszcze raz będzie podejmowana uchwała o kosztach ponoszonych przez danego mieszkańca. Do ceny, którą uzyska się po przetargu od przedsiębiorcy, należy doliczyć jeszcze inne pozostałe koszty, które ponoszone są przez samorząd.

Burmistrz zwrócił się do ekologa miejskiego- Pana Krzysztofa Nawrota o poinformowanie o istotnych kwestiach, o których radni powinni wiedzieć.

Ekolog miejski- Krzysztof Nawrot powiedział: „uważam, że powinniśmy rozwiązać umowę, bo może zaistnieć taka sytuacja. My przejmujemy obowiązek od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jeżeli ktoś nie wypowie umowy, to przedsiębiorca może powiedzieć, że on będzie wykonywał usługi i myślał, że ten właściciel nieruchomości oprócz zamieszkania prowadzi jeszcze tam działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może powiedzieć, że może wykonywać usługi, bo gmina przejęła tylko obowiązek od zabudowy mieszkaniowej. I żeby nie było dwuznaczności, przepychania sądowego, tą umowę cywilno- prawną rozwiązać, gdyż nie wygasa ona z mocy prawa. Powie on, że „ja chcę wykonywać usługi, nie mogę w mieszkalnictwie, pan nie zerwał umowy, więc ja byłem świadomy że Pan prowadzi działalność gospodarczą”, np. biuro rachunkowe. Jest to możliwe. W związku z powyższym ja wszystkim mieszkańcom mówię, rozwiążmy umowy z dniem 30 czerwca. Z prostej przyczyny, bo z dniem 1 lipca to gmina ma obowiązek odbierać odpady z zabudowy mieszkaniowej. Dziękuję.”

Radny Bolesław Wilkos – radny powiedział, że przedsiębiorcy (jak radny) pozostali „poza uchwałą”, więc umowy zawarte przez przedsiębiorców są do nadal aktualne. Nie mogą podejmować działań w kierunku jej wypowiedzenia. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kto będzie świadczył usługi na terenie Dzierżoniowa. Być może będzie taki przypadek, że wygra inna firma niż ta, która dotychczas świadczy usługi i czy ona będzie chciała świadczyć przedsiębiorcom dalej usługi na terenie miasta?

Ekolog miejski- Krzysztof Nawrot – powiedział, że kiedy mówił o rozwiązaniu umów, to dotyczy to rozwiązania umowy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pozostali właściciele, na których nie zamieszkują mieszkańcy, czyli wszelkiego rodzaju usługowe, produkcyjne i inne, w których mieszkańcy nie zamieszkują, pozostają na starych warunkach.

Dzwonią do ekologa przedsiębiorcy, którzy mają kilka nieruchomości niezamieszkałych w Polsce i dziękują, że nie zostały one przejęte przez miasto Dzierżoniów, bo kłopotów mają bardzo dużo tam, gdzie przejął to samorząd.

Pan Krzysztof Nawrot w podsumowaniu powiedział: „jeśli Pan ma nieruchomość niezamieszkałą, niech nic nie robi. Sytuacja będzie się wyjaśniała, gdy zostanie rozstrzygnięty przetarg. Może zaistnieć taka sytuacja: wygrywa dotychczasowy wykonawca- to Pan nic nie robi. Wygrywa inny wykonawca- to pewnie potem będą negocjacje między przedsiębiorcą, który dotychczas wykonywał usługę, a tym, który będzie ją wykonywał na nieruchomości obok, zamieszkałej i powiedzmy, kto da lepsza cenę, to Pan go wybierze. Pan jako przedsiębiorca niech nic nie robi w tej chwili.”

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W obecności 18 radnych Rada Miejska Dzierżoniowa większością 15 głosów- za, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XXXIII/226/13 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” i przyjęcia jego statutu. Uchwała stanowi załącznik nr 9.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Nikt nie zapisał ani nie zgłosił się do głosu.

 

4. Wolne wnioski i informacje.

Do głosu w tym punkcie zgłosił się radny Tomasz Śnieżek, który powiedział: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako klub Porozumienie Dzierżoniowskie przygotowaliśmy podsumowanie naszej działalności w obecnej kadencji Rady Miejskiej. Chcemy złożyć ten materiał do protokołu sesji Rady Miejskiej. Taka najważniejsza informacja, wyjątek z tejże informacji- Klub Porozumienie Dzierżoniowskie, działając wspólnie, złożył 43 interpelacji, wnioski i apele. Całość obszernego materiału składam do protokołu sesji Rady Miejskiej. Osoby zainteresowane zapraszam do lektury. Materiał stanowi załącznik nr 10.

Nikt już nie zgłosił się do głosu.

*        Uwagi klubów radnych OBS, PO i PiS do protokołu 33 sesji w sprawie podsumowania pracy kadencji 2010-2014, przedstawionego przez klub radnych Porozumienie Dzierżoniowskie stanowią załącznik nr 11.

 

5. Zamknięcie sesji.

             W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady Andrzej Wiczkowski o godz. 15:05 zamknął 33 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Wiczkowski

Protokół sporządziła

Kierownik KRM- Agnieszka Janas

inspektor KRM- Beata Kozak

 

*         Załącznik zawierający ww. uwagi ujęty w protokole na podstawie § 51 Statutu Miasta Dzierżoniowa (przyjętego uchwałą nr XV/113/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 listopada 2011r.)

Ilość odwiedzin1101
Osoba wprowadzająca informacjęAgnieszka Janas
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt: 74 645 08 24
Opis: Kancelaria Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za informacjęBeata Kozak
Czas wytworzenia2013-03-08 14:47:59
Czas publikacji2013-03-27 15:55:05
Ostatnia zmiana2013-12-03 13:56:02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 6450800
fax 74 6415530
loading...
Proszę czekać...